Știri -Locale

LUGOJ VREMEA

Politică

Știri- Regionale și Naționale

Editorial

------- Data curentă: 17 martie 2023 ----------------

A N U N Ţ

Clubul Sportiv Municipal Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. Caransebesului, nr. 2B, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de ADMINISTRATOR - 1 post, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj din subordinea Consiliului local al Municipiului Lugoj CONDIȚII DE PARTICIPARE : a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”: • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; • cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; • are capacitate deplină de exerciţiu; • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. b) condiţii specifice de participare la concurs: • studii medii generale: • minim 5 ani vechime în campul muncii. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: Proba scrisă se va desfăşura în data de 12.04.2023 ora 0900 iar interviul se va susține în data de 12.04.2023 ora 1400, la sediul Clubului Sportiv Municipal Lugoj, după caz. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Clubului Sportiv Municipal Lugoj până la data de 05.04.2023 Relaţii suplimentare la Clubul Sportiv Municipal Lugoj , tel. 0256/337467. ----------------------------------------------------------------------- Data curentă: 20 martie 2023 ---------------- ----------------------------------------------------------------

------- Data curentă: 20 martie 2023 ---------------- ----------------------------------------------------------------activitati scoala 3

Caricatura

Cultură

Știri- Internaționale

Inedit

Știrile care contează

Page 1 of 827 1 2 827
Incaltaminte Sport Barbati Magazin BIG Mag

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist