Ultima oră

Trăim împreună, construim împreună (P)

MondialDragi lugojeni,

Acum când am ajuns a­proa­pe de finalul celui de-al doi­lea mandat cu care m-ați in­ves­tit în fruntea orașului con­sider ca o datorie de o­noa­re să mă prezint în fața dumneavoastră cu bilanțul muncii depuse împreună cu e­chipa mea pe parcursul a­ces­tor patru ani.

Având ex­pe­riența primului mandat în care am reușit sa punem lu­crurile în mișcare și să de­ma­răm ample programe de investiții, cunoscând foarte bine problemele și nece­si­tă­țile dar și potențialul și ca­pa­citatea noastră de acțiune, am abordat proiecte de in­ves­tiții mai complexe și mai nu­meroase încercând să a­co­perim cât mai multe do­menii a căror dezvoltare ți­ne de municipalitate.

Prin­ci­pala mea preocupare în a­cești ultimi patru ani a con­sti­tuit-o modernizarea con­ti­nuă a Lugojului, oraș cu o tradiție culturală deosebită.

Am încercat după puteri, cu toată priceperea și folosind toate resursele, atât ma­te­ria­le cât și umane, să aducem Lugojul acolo unde îi este lo­cul și să reducem de­ca­la­je­le față de alte orașe ase­mă­­nătoare ca mărime din Eu­ropa.

Dacă am reușit sau nu în demersul nostru, vă las pe dum­nea­voas­tră să a­preciați. Eu do­resc doar să vă invit să com­parați modul în care se pre­zintă astăzi fa­ță de cum au arătat înainte de anul 2008 mai multe o­biective și zone din mu­ni­ci­piu: Pri­măria, Biblioteca, Cinematograful, Teatrul „Tra­ian Groză­ves­cu”, Mu­zeul de istorie, Piața nouă, Po­dul pietonal, Zona Ștrand, SPA Lugoj, car­tie­rele din oraș, parcările din toate cartierele, foișoarele, a­pa­ra­tele de fittness în aer liber gra­tuite, străzile din o­raș, tro­tuarele, iluminatul (festiv, ornamental, arhi­tec­tu­ral si public), transportul în comun gratuit, pa­ti­noa­rul, Orășelele Copiiilor gra­tui­te de la Parcul G. Enescu și Con­cor­dia, rețelele de apă și canal, branșamentele gra­tui­te la apa pentru po­pu­la­ție, sportul din Lugoj, satele Măguri, Tapia și Armădia, cartierul Balta Lată, gră­di­ni­țele și șco­lile din oraș, pro­­blema câi­nilor fără stă­pân, malurile Timișului și a­lei­le de pe ma­luri, Târgul de Crăciun, clă­di­rea Poliției și cea a fostei securități, 31 blo­curi izolate termic fără con­­tribuția lo­ca­tarilor și com­parația este va­la­bilă pentru încă 100 de obiective mai mici.

Modernizarea orașului va continua și în următorul mandat 2016-2020.

În acest sens propun mai multe o­biective de investiţii pe care le consider absolut necesare şi benefice pentru lugojeni: Centrul SPA, Ștrandul mu­ni­cipal, completarea Par­cu­lui in­dustrial de pe str. Ti­mi­șoarei, acordarea a 60 de te­re­nuri pentru case în Cartierul Militari, acordarea a 30 de terenuri gratuite pen­­tru construirea de locu­in­­țe pe str. Herendeștiului, con­strui­rea a 112 locuințe so­ciale, con­struirea a 150 lo­­cuințe ANL, continuarea pro­gra­mu­lui de mo­der­ni­za­re a stră­zilor pe baza stra­te­giei de dezvoltare, vom te­r­mi­na mo­der­nizarea tuturor școlilor cu clasele I-VIII și a liceelor din oraș, vom crea zo­ne de a­gre­ment în pe­ri­me­trul fos­tului hipodrom din Dealul Vii, vom realiza un parc deo­sebit în pe­ri­me­trul cuprins între zona Plopi și str. C. Munteanu, vom con­strui un teatru de vară în incinta fostei Cazărmi de pe str. Ba­na­tului,  vom înființa Centrul de Creație Cul­tu­ra­lă, vom con­tinua cola­bo­ra­rea cu am­ba­sadele străine pen­tru des­chi­derea Lugo­ju­lui în Euro­pa și nu numai, a­sistență so­cială pentru lu­go­jeni, dez­vol­tarea turismului, atra­ge­rea de fonduri ne­ram­bur­sa­bile pentru investiții, dez­vol­tarea mediului eco­no­mic, dezvoltarea vieții cul­tural-artistice prin în­ființarea Cen­tru­lui Cultural Lu­goj, îm­bu­nă­tățirea și mo­dernizarea in­frastructurii e­di­litare, îm­bu­nă­tățirea și modernizarea in­f­rastructurii de sănătate, transport gra­tuit.

De aceea ne prezentăm astăzi la raport, eu, Primarul Francisc Constantin Boldea și echipa mea de consilieri locali ai Partidului Social Democrat și vă cerem să ne dați din nou încrederea și votul dumneavoastră pentru un mandat de 4 ani în care să continuăm lucrurile bune pe care le-am făptuit și să rea­li­zăm altele cu care să ne fă­lim.

În data de 5 iunie ne a­flăm în faţa uneia din cele mai importante alegeri pe care suntem chemaţi să o fa­cem.

Vin însă acum cu în­dem­nul şi rugămintea mea de a vă prezenta cât mai mulţi la vot.

VOTAȚI PRIMAR BOLDEA FRANCISC CONSTANTIN, NR. 4 PE BULETINUL DE VOT,

PENTRU CĂ LUCRURILE BUNE TREBUIE SĂ CONTINUE.
VOTAȚI CONSILIERII PSD, NR.5 PE BULETINUL DE VOT, PENTRU CĂ AM NEVOIE DE O ECHIPĂ SOLIDĂ PENTRU A PUNE ÎN APLICARE PROIECTELE DE INVESTIȚII.

Cu deosebit respect,
Prof. ing. Francisc Constantin Boldea

 

Notă:

„BOLDEA este un primar gospodar. Boldea este un primar care a identificat corect necesitățile lugojenilor și ale Lu­go­jului. Boldea este un primar care a propus și realizat foarte multe investiții în orașul nostru, din bugetul local – adică din banii noștri: pasajul peste Timiș, piața agroalimentară, trotuarele, asfaltările, ștrandul, bazinul acoperit.., dar și din împrumuturile bancare sau din alocații de la Guvernul Ro­mâniei (rețele de apă și canalizare, stația de epurare, i­zo­la­rea blocurilor și blocurile ANL).
Indiferent de toate acestea, Boldea s-a dovedit un bun gospodar. Aproape la fel de bun ca și Iohannis pentru Sibiu.”

A spus Buciu Claudiu Alexandru,
în Redeșteptarea nr. 1221 din 13-19.11.2014

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

1 Comentariu on Trăim împreună, construim împreună (P)

  1. Alexandru // 13 mai 2016 at 14:06 //

    succes domnule primar , ai facut multe lucruri bune pentru oras si asta trebuie sa continue

Comments are closed.

CLOSE
CLOSE