Ultima oră

”Ţara te vrea prost” – direcţia majoră a învăţământului românesc

MondialToţi miniştrii educaţiei de după 1989 – toţi, fără excepţie – au ţi­nut parcă să confirme titlul unei piese interpretate pe vremuri de trupa ”Sarmalele Reci” – ”Ţara te vrea prost”. De la Ecaterina An­dronescu, starul universitar al social democraţilor, denumită la vremea ministeriatelor dom­niei sale Ambramburica, pentru fenomenala abilitate de a uita ce a promis şi a modifica mo­di­fi­că­rile şi până la mai sofisticatul li­beral Andrei Marga (despre care se spunea că ”a dus în­vă­ţă­mântul românesc cu targa”) – toţi aceşti miniştri au acţionat cu sârg în direcţia ”Ţara te vrea prost”.

Având la activ cazuri gen Cristian Adomniţei, mi­nis­trul care nu ştia câte stele sunt pe steagul călăuzitor spre mari victorii al Uniunii Europene (demnitarul plimbat prin străi­nă­tăţuri credea că sunt 15, spre deosebire de copiii unei şcoli ge­nerale din Brăila care ştiau, co­rect, că sunt 12), nici nu e de mi­rare!

Dincolo de teatrul ab­surd al schimbărilor de dragul schimbării şi al incoerenţei a­ces­tora, toţi mai marii învă­ţă­mântului de după 1989 vor fi ju­decaţi după fapte, iar faptele con­verg în aceeaşi direcţie, a­ceea a demolării unui sistem. Iar urmările se simt în fiecare şcoa­lă generală, liceu sau uni­ver­sitate, vina fiind dată tot pe das­călul de rând. Formarea unei gân­diri ordonate şi acumularea un­ui patrimoniu personal numit în­deobşte cultură generală, o a­de­vărată zestre intelectuală pen­tru viaţă, sunt pilonii nevăzuţi ai învăţământului care au deja toporul înfipt la rădăcină, în ur­ma ”curajoaselor” propuneri scor­nite recent sub ministeriatul lui Adrian Curaj. Odată cu e­xi­larea limbii latine din gimnaziu şi diminuarea orelor de istorie şi limba română, se pare că ten­din­ţa demolatoare a depăşit li­mi­tele.

De acord cu aca­de­mi­cia­nul So­lo­mon Marcus, care sem­na­la că ”programa şcolară ac­tua­lă a­bun­dă în lucruri plic­ti­si­toare şi ne­semnificative”, dar care a­pre­cia latina ca ”in­gre­dient esenţial al culturii, limbii, is­toriei ro­mâ­nilor”.

De altfel, cel mai de sea­mă for intelectual al ţării, A­ca­de­mia Română, se a­ra­tă foarte în­grijorată de pro­pu­nerile for­mu­late. ”Academia Română a luat act cu îngrijorare de pro­pu­n­erile formulate (…). Su­­biec­tul ma­jor care în­gri­jo­rea­ză me­diul a­cademic şi care se re­gă­seşte la ni­velul tuturor celor trei va­rian­te, nelăsând nicio po­si­­bi­li­tate de opţiune pro­fe­so­ri­lor, este re­du­ce­rea numărului de ore, până la dis­pariţia din pro­gra­mă, la dis­ci­pline fun­da­men­ta­le de studiu, menite să for­me­ze atât cultura ge­nerală, cât şi conştiinţa is­to­ri­că şi identitară a noilor ge­ne­ra­ţii.

Astfel, mă­su­ri­le propuse de Institutul de Ştiin­ţe ale Edu­ca­ţiei anunţă: dis­pa­ri­ţia singurei ore de limba latină în gimnaziu, la clasa a VIII-a, am­putarea u­nei ore de limba şi literatura ro­mână la clasele a V-a şi a VI-a şi diminuarea dras­ti­că a numărului de ore de istorie, oricum in­su­fi­ciente în urma reducerilor im­pu­se de ultimul plan-cadru din 2001.

Semnalăm că toate cele trei domenii de stu­diu vitregite de actuala pro­pu­ne­re sunt ma­te­rii cu un puternic caracter i­den­titar, contribuind îm­­preună la dez­voltarea con­ştiin­­ţei naţio­na­le, europene şi ­u­maniste a ti­ne­rei generaţii. Stu­diul limbii la­ti­ne, limbii şi li­te­ra­turii române şi istoriei (na­ţio­nale şi universale) o­feră co­pii­lor repere exis­ten­ţia­le, o­rien­tându-i ca cetăţeni ce a­par­ţin unui po­por european, vor­bitori ai unei limbi de o­ri­gine latină, înrudită cu alte câ­te­va limbi europene descendente din acelaşi trunchi co­mun, pur­tători ai unor valori culturale şi et­ni­ce care s-au aflat întot­dea­una în deplin respect şi armonie cu valorile altor po­poa­re”. Pe ci­ne deranjează aceste va­­­lori?

Tre­buia să vină A­ca­de­mia să spu­nă aceste lucruri pe care orice om de bun simţ le ştie? Va ţine cineva de la Mi­nis­ter cont de ele? Ori ţara are ne­voie într-adevăr de proşti, şi a­tunci pu­tem rade  liniştit tot ceea ce este de la patru clase pri­ma­re în sus!

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*