- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Spitalul lugojean pregăteşte un proiect european de 2,5 milioane de euro

Mondial [1]Cel mai de succes proiect eu­ro­pean implementat în Lu­goj a avut drept be­ne­fi­ciar Spitalul Municipal, care în urma unei excelente co­­la­bo­rări cu unitatea simi­la­ră din Mako, a câştigat o fi­­nan­ţare de un milion de eu­­­ro.

Din aceşti bani, a fost re­­lo­cată şi refăcută Unitatea de Primiri Urgenţe, astfel în­­cât aceasta se numără în­tre cele 10 com­par­timente ce sunt finanţate di­rect de la Guvern.

Reuşita pro­iectului a depăşit sfera me­dicală, iar acum se dis­cută despre po­si­bi­litatea în­frăţirii dintre mu­­ni­ci­pa­li­tă­­ţile din Lugoj şi Mako, pri­­mele contacte a­vând loc.

Pe prin­ci­piul lucrului bi­­ne făcut, ma­na­gementul ce­­­­lor două in­sti­tu­ţii me­di­ca­le pregătesc un nou proiect transfron­ta­lier, în acest sens având deja loc o primă în­tâlnire pentru a pune bazele unei viitoare fi­nanţări, prin care se inten­ţio­nează mo­der­ni­zarea sec­ţii­lor de chi­rurgie ale celor două spitale.

De­legaţia maghiară, con­­du­să de dr. Arpad Kal­lai, di­rec­to­rul general al re­giu­nii Csongrad şi dr. Jeno Nagy, di­rectorul spitalului din Ma­ko, au discutat cu re­pre­zen­tan­ţii spitalului lu­go­jean, în frunte cu managerul Flo­rin Voi­chescu, ter­me­ne­le, sar­ci­ni­le, res­pon­sa­bi­li­tă­ţile şi li­niile generale ale vii­torului proiect.

“Suntem la Lugoj pen­tru a pune bazele unui nou proiect transfrontalier. Ne dorim să continuăm co­la­bo­ra­rea dintre cele două spi­ta­le, pentru că am identificat a­celeaşi probleme, pe care le putem rezolva mai uşor într-un proiect comun, a­vând în vedere că se vor crea posibilităţile pentru o fi­nanţare transfrontalieră. Este foarte important că a­vem gânduri asemănătoare pri­vind dezvoltarea celor două spitale”, a spus dr. Ar­pad Kallai.

Proiectul gândit de cele două spitale va avea o va­loare mai mare decât pre­ce­dentul, urmând să se ridice la aproximativ 2,5 milioane de euro, din care partea cea mai mare să revină spi­ta­lu­lui din Lugoj.

Din aceşti bani urmează să fie refăcută în totalitate secția de chirur­gie cu tot ce include, res­pec­tiv chirurgia generală, traumatologia, urologia, or­to­pedia, ATI și blocul ope­ra­tor, la care se adaugă şi dot­area cu aparatură perfor­man­tă. În ­săptămânile care ur­mea­ză se va începe întoc­mi­rea proiectului.

“Ne do­rim ca până la finele acestui an să finalizăm redactarea vii­to­ru­lui proiect comun, pen­tru secţiile de chirurgie şi în primele luni ale anului u­r­mă­tor vom încerca să ob­ţi­nem validarea”, a precizat Flo­rin Voichescu, ma­na­ge­rul Spi­ta­lului ”dr. Teodor Andrei”.