Ultima oră

Reabilitarea termică a blocurilor lugojene, blocată de cărțile de imobil

MondialProiectul de reabilitare termică a blocurilor fi­nanţat 60% din fonduri europene, 15% pri­mă­rie şi 25% beneficiari riscă să nu poată fi pus în aplicare la Lugoj. Motivul principal îl constituie lipsa cărţilor de imobil din foarte mul­te asociaţii de proprietari, condiţie obli­ga­to­rie pentru aprobarea proiectului.

Din cele 141 de blocuri (200 – 300 de scări) care au depus solicitări de înscriere în program, primăria a luat în calcul 87, dar nici acestea nu îndeplinesc condiţiile cerute, în special cele legate de documentele de con­struc­ţiei.

“Am trimis înapoi do­sarele pentru blocurile pe care le-am  selectat, pentru că multe dintre ele nu au cărţile de imobil. În alte si­tua­ţii blocurile nu sunt or­ga­ni­zate în asociaţii de pro­prie­tari. Oamenii trebuie să în­ţeleagă că aceste condiţii nu sunt impuse de noi, ci sunt cerute de cei care au fă­cut acest program. Dacă o singură condiţie nu este în­deplinită de solicitanţi, nu se aprobă proiectul” a ex­pli­cat Francisc Boldea, pri­ma­rul Lugojului.

Amenzi pe care nu le aplică nimeni

Federaţia Asociaţiilor de Pro­prietari din Lugoj atrage a­tenţia că este necesar ca do­cumentele tehnice ale blo­curilor să fie aduse la zi, a­colo unde există sau să fie re­făcute în cazul în care căr­ţile tehnice nu mai sunt.

În lu­na august a acestui an au in­trat în vigoare noile pre­ve­deri privind calitatea în con­strucţii şi totodată sanc­ţiu­­ni­le ce vor fi aplicate de Inspectoratul de Stat în Construcţii celor care nu au cărţile de imobil cu evi­den­ţie­rea urmăririi în timp a con­strucţiilor.

“Fie­ca­re pro­prie­tar de imobil trebuie să de­ţină “Cartea Teh­nică a Con­strucției”, care cuprinde toată docu­men­ta­ția tehnică pri­vind rea­li­zarea con­struc­ției în­ce­pând cu etapa de pro­iectare și până la pu­ne­rea în func­țiune a obiec­ti­vu­lui, oglin­dind, totodată, și ex­­ploa­ta­rea ulterioară a o­biectivului, inclusiv toate modificările ce se vor opera în procesul ex­ploatării lui. Car­tea teh­ni­că a con­struc­ţiei este al­că­tui­tă din 4 ca­pi­to­le. La ca­pi­tolul A se cere do­cumentaţia tehnică pri­vind proiectarea con­struc­ţiei, la capitolul B do­cu­men­taţia tehnică pri­vind e­xe­cu­ţia construcţiei, la ca­pi­to­lul C documentaţia teh­ni­că privind recepţia con­struc­ţiei şi la capitolul d d­o­cumentaţia tehnică pri­vind exploatarea, repararea, în­tre­­ţinerea şi urmărirea com­portării în timp a obiec­ti­vu­lui construit. Rezul­t­a­te­le ur­măririi comportării o­biec­tivului și starea lui în tim­pul exploatării se vor con­semna în Jurnalul Eve­ni­mentelor o dată pe se­mestru, dacă pro­iec­tul nu pre­vede alt ter­men. În cazul când au loc e­venimente ex­cep­ţionale (cu­­tre­mure, in­cen­dii, inun­da­­ţii, alunecări de teren etc.), se e­fec­tuează exa­mi­na­rea o­biec­­tivului. Re­zul­ta­tele e­xa­mi­nării se vor con­semna în Jurnalul E­ve­ni­men­telor la ca­pitolul D. În ca­zul blo­cu­ri­lor de lo­cu­in­țe, car­tea teh­ni­că este uni­că pentru blo­cul respectiv şi se păstrează la sediul a­so­cia­ţiei de pro­prietari, res­pon­sa­bil fiind preşedintele a­so­ciaţiei, sau acolo unde nu este con­sti­tuită asociaţia de pro­prie­tari, la o persoană de­sem­na­tă de proprietari. Pro­prie­ta­rilor le revine obli­ga­ţia de a aduce la cu­noș­tință de­ţi­nă­to­rilor cărţii teh­ni­ce toate mo­dificările, le­ga­le, pe care le fac în a­par­ta­m­ent, pentru a le opera în Jur­nalul Eveni­men­telor. Pre­­­­­ve­derile se a­plică atât con­­strucţiilor cât şi instala­ţii­lor aferente a­ces­to­ra (in­sta­la­ţii e­lectrice, sa­ni­tare, ter­mice, de gaze, de ven­ti­la­ţie, de cli­ma­ti­za­re/con­­di­ţionare aer, de a­li­men­tare cu apă și de ca­na­li­za­re, etc.) indi­fe­rent de for­ma de pro­prie­ta­te, des­ti­na­ție, sursă de fi­nan­țare, ca­te­go­rie și clasă de importanță. Se aplică și construcțiilor rea­lizate cu bani de la bu­ge­tul de stat. Pen­tru pro­prie­ta­rii apar­ta­men­te­lor din blo­curi, este necesar de a avea  un Jurnal al Evenimentelor în care să se consemneze mă­surile în­treprinse. Jurna­lul se predă celui care a­chi­ziționează a­par­tamentul res­pec­tiv”, a trans­mis Federaţia A­so­cia­ţii­lor de Proprietari din Lu­goj (FAPL).

Sanc­ţiu­nile pen­­tru nepăstrarea căr­ţii teh­­nice a construcţiei şi pen­­tru necompletarea aces­te­ia cu date la zi, sunt pre­vă­­zute cu amenzi cuprinse în­tre 10.000 şi 20.000 de lei.

FAPL a decis să se im­plice în perioada următoare în întocmirea cărţilor teh­ni­ce atât la blocuri cât şi la ca­se, solicitările putând fi de­puse la sediul din cadrul Primăriei Lugoj, zilnic între orele 10 şi 12, până în 21 octombrie 2016.

Do­cu­men­tele vor putea fi folosite pen­tru accesarea pro­gra­mu­lui de reabilitare termică.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

2 Comentarii on Reabilitarea termică a blocurilor lugojene, blocată de cărțile de imobil

  1. Nu ati inteles inca, faptul ca primarul nu este interesat de aceste proiecte? Era de asteptat ca va da vina pe altii! Pentru el conteaza doar faptul ca si-a facut imagine pe aceasta tema.

  2. cum naiba au facut in alte orase ?nu e aceiasi lege peste tot ,sau numai la lugoj sunt nereguli

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

CLOSE
CLOSE