- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Rația de sărăcie, tăiată la 3.000 de lugojeni

Mondial [1]Ajutoarele europene pentru persoanele aflate în di­fi­cul­tate nu se mai distribuie în acest an. Programul prin care se ofereau gratuit pro­du­se alimentare de primă necesitate a fost sistat.

“În 2015 nu se vor mai acorda, ca în anii precedenţi, ali­men­te pentru persoanele de­favorizate”, se arată într-un comunicat al Primăriei Lu­goj.

Până anul trecut erau îm­părţite, prin intremediul Di­recţiei de Asistenţă So­cia­lă Comunitară, tone de ali­mente mai multor ca­te­go­rii de persoane cu venituri mici.

În 2014, la Lugoj, 2764 de persoane au ridicat pa­chetul alimentar, pus la dis­poziţie, constând din făină de grâu, făină de porumb, za­hăr, macaroane, ulei, con­serve din carne de porc şi vită sau pateuri.

“Nu ştim de ce nu se continuă acest pro­gram.Schimbările din ul­tima perioadă în plan po­litic, au adus schimbări şi la aceste proiecte”, a spus Fran­cisc Boldea, primarul Lu­gojului.

Beneficiarii au fost familiile şi persoanele singure, persoanele asistate social, persoanele cu han­di­cap grav şi accentuat ne­in­stituţionalizate, şomerii ne­in­demnizabili sau cei care primeau până în 400 de lei şi pensionarii cu venituri de până la 400 de lei.

“Ne ajutau mult aceste a­ju­toare, mai ales că vin sărbătorile şi aveam şi noi ce pune pe masă. La pen­sii­le mici pe care le avem, orice ajutor e bun. Aproape toţi banii îi dăm pe me­di­ca­mente şi căldură şi cu ce rămâne  ne mai cumpărăm câ­te ceva de mâncare. Za­hă­rul primit anul trecut, cam tot pe vremea asta, mi-a a­juns până la Paşti. Acum dacă nu se mai dă nimic o să ne descurcăm cum putem. Măcar conserve şi ulei dacă ne dădea, tot era bine! Pu­teau să mai reducă din a­ju­tor, dar să rămână ceva. E foarte greu dăcă eşti singur şi nu te ajută nimeni”, a spus Dumitru Chiriacescu, care trăieşte singur într-o gar­sonieră din cartierul Micro I.

Aveau dreptul să pri­mească ajutorul ali­men­tar şi cei care erau sus­ţi­nă­tori de familii.

Căldura, subvenţionată până în martie

Dacă nu mai primesc mân­ca­re, lugojenii cu dificultăţi fi­nanciare sunt ajutaţi şi în a­cest an de autorităţi să re­ziste temperaturilor joase din sezonul rece. 170 de fa­mi­lii au depus cereri, pentru subvenţionarea energiei ter­mi­ce folosită la încălzirea locuinţelor.

Dintre toate so­licitările, 115 au fost pentru a­jutor la achitarea facturilor la gaz, 45 pentru achizi­ţio­na­rea de lemne şi 10 pentru plata facturilor de curent e­lectric.

În urma anchetelor e­fec­tuate, nu toate au primit a­cordul autorităţilor.

Pentru încălzirea cu gaz au fost a­vi­zate 113 cereri, pentru lem­ne – 45, iar pentru cu­rent, doar opt. Motivele pen­tru care au fost respinse pri­mele patru cereri sunt le­ga­te de nedeclararea ve­ni­tu­rilor şi nedeclararea su­pra­fe­ţei locuinţelor.

“Se acordă sub­venţie la încălzitul locu­in­ţelor pentru familiile unde venitul pe membru nu este mai mare de 615 lei, net ”, a transmis Primăria Lugoj.

Pe­rioada pentru care se a­cor­dă aju­to­rul comunitar este cuprinsă între 1 no­iem­brie şi 31 mar­tie. Sumele diferă în funcţie de com­bus­ti­bilul folosit la încălzire.

Pen­tru lemne se aprobă un pla­fon maxim de 58 de lei, pentru gaz 262 de lei, iar pentru curent 240 de lei.

Banii de lemne vor a­jun­ge la beneficiari în de­cem­brie, iar pentru gaz şi curent  vor fi scăzuţi din facturi.

Pe­ri­oa­da ajutorului este cu­prin­să între 1 no­iem­brie şi 31 martie. Sumele pro­vin din fond­uri guver­na­mentale.