- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Primăria Lugoj redistribuie ANL-urile! Şapte apartamente pentru 600 de familii

Mondial [1]Primăria Municipiului Lu­goj va repartiza în săp­tă­mâ­nile care urmează mai multe apartamente în blo­curile ANL de pe străzile Panait Cer­na şi Ca­ran­se­be­şu­lui.

În pre­zent sunt dis­po­ni­bile nu­mai patru a­par­ta­men­te în cele două blocuri de pe Pa­nait Cerna şi trei în blocul de pe Ca­ran­se­be­şu­lui.

Din ce­le 602 cereri de­puse la Pri­mărie, pentru o lo­cuinţă într-unul din blo­cu­rile ANL existente în oraş, doar 27 au intrat pe lista din care se vor alege viitorii lo­catari.

“Pentru cele şapte a­par­tamente ANL libere au fost analizate până acum în ordine 27 de solicitări, pen­tru a se sta­bilii viitorii chi­riași. Sunt dis­ponibile pe Pa­nait Cerna un apartament în bl 2, scara 2, două apar­ta­mente în Blo­cul 1, scara 1 şi un apar­ta­ment în Blocul 1, scara 2, iar pe Caran­se­b­e­şu­lui, două a­par­tamente în sca­ra 1 şi un a­partament în sca­ra 2. Aces­tea vor fi repar­ti­zate în pe­ri­oa­da următoare, după ce vor fi definitivate an­chetele ne­cesare. În conti­nua­re se vor a­naliza şi ur­mă­toa­rele ce­reri, după poziţia 27”, se a­ra­tă într-un co­mu­ni­cat al Pri­măriei Lugoj.

Punc­tajele ob­ţinute de cei care au fost a­nalizaţi până în prezent sunt apropiate, mul­te dintre cereri fiind chiar la e­ga­li­ta­te. Sunt şase so­li­ci­tanţi care au adunat 53 de puncte, pa­tru au 52, cinci do­sare sunt cu 51, şase cu 50 şi alte şase cu 49.

Pentru a putea stabili cine va locui în cele şapte a­par­tamente li­be­re, Primăria  in­vită  cei 27 de solicitanți de locuințe A.N.L. analizaţi pâ­­nă în pre­zent, să se pre­zin­te la sediul primăriei pen­tru re­ve­rificare şi ac­tua­li­za­rea do­sarelor (loc de muncă, a­­dre­să do­mi­ci­liu), termenul li­­mi­tă fiind 11 ianuarie 2016.

Din listă fac parte Spath  Ra­mona, Du­lan Co­ri­na, Iga Ma­rius Do­rin, Dina Cris­tian, Blaj Ma­­ri­ne­la, Biszak So­rina, Pop In­grid E­ca­­te­ri­na, Pe­tres­cu Cri­na Ma­rinela, Co­vaci ­A­di­na Ma­riana, Ian­to Cos­­ti­na, Lu­caci Silviu, Rusi Ga­­briel Vir­gil, Balint Cris­tina Bian­ca, Milos Iza­be­la, Dom­ba Lo­redana Cris­tia­na, Suba Ma­ria Lă­cră­mioara, Bi­hari Io­nela Geor­ge­ta, Gro­­za Da­niela, Toth Flo­rin Ga­­briel, Grigore Pe­trică, Gro­­za Ioan, Barabaş Es­tera și Moldovan Buta M­a­rius.