- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Primăria Dumbrava investeşte în turismul rural peste 230.000 de euro

Mondial [1]Primăria Comunei Dum­bra­va este parteneră într-un pro­iect transfrontalier de peste 500.000 de euro cu municipalitatea Kanisza din Serbia. Acesta a fost de­cl­a­rat câştigător şi va fi im­ple­mentat anul viitor, în do­meniul turistic.

Mai precis, din banii e­u­ro­peni care vin prin pro­iec­tul numit “Banat Tour”, (230.000 de euro, doar par­tea Dumbravei), se va rea­bil­ita integral clădirea in­fo­centrului turistic, rea­li­zat tot printr-un proiect trans­­fron­­ta­lier cu aceeaşi mu­­ni­ci­pa­litate, în anul 2008. Din ba­nii obţinuţi a­tunci, s-au re­fă­cut alte în­că­peri şi faţada, dar s-a rea­lizat şi dotarea in­focentrului cu mobilier şi ma­teriale de informare tu­ristică.

”Când am terminat acel pro­iect, i­me­diat am depus do­cu­men­ta­ţie pentru con­ti­nui­tatea lui. Sunt câ­ţi­va ani de-a­tunci şi abia acum l-am câş­ti­gat. Din aceşti bani, din care Dumbrava are cea mai mare parte, vom reabilita şi restul în­că­pe­ri­lor, a pivniţei, a cur­ţii, a par­cului, vom în­lo­cui in­tegral acoperişul şi vom dota info­cen­trul cu ma­te­riale turis­ti­ce, mobilier pen­tru 100 de persoane şi un cort pentru or­ganizarea de diverse eve­ni­mente. Pro­iectul are dura­ta de un an, din care şase luni sunt des­ti­nate lucrărilor de co­n­struc­ţie. Pentru ce­le­lal­te şase luni va trebui să an­gajăm a­co­lo o persoană care va fi plă­tită din fon­du­ri­le eu­ro­pene”, n­e-a spus Ioan Ihasz, primarul Dum­bravei.

Edilii vor lucra şi la noua strategie turistică a zo­nei, în cadrul căreia va fi ­or­ganizat la Dumbrava şi pri­mul târg turistic, ase­mă­nă­tor celui agricol, realizat prin Programul Leader – Mi­c­­ro­regiunea ”Ţara Fă­ge­tu­lui”.
În plus, în spaţiile de la subsolul infocentrului va fi amenajat un muzeu al tra­diţiilor meşteşugăreşti lo­ca­le şi regionale, iar în în­că­pe­rile de la parter va fi un mu­zeu al gastronomiei locale şi regionale.