- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Peste 100 de investiţii sunt programate în bugetul Lugojului pe 2016

Mondial [1]Primăria Lugoj a definitivat proiectul de buget pentru anul 2016. Documentul este afişat la avizierul instituţiei, încă de vineri, 8 ianuarie, pentru a putea fi consultat de populaţie.

Dezbaterea publică este fi­xa­tă pentru 26 ianuarie, în sa­la de şedinţe a Consiliului Lo­cal, de la etajul II, în­ce­pând cu ora 12. Valoarea to­ta­lă a bugetului prognozat este de peste 160 de mi­li­oa­ne de lei, aproximativ la fel cu 2015.

Bugetul este struc­tu­rat pe două secţiuni: una de funcţionare pentru care s-au prevăzut 70 de mi­li­oa­ne şi una de dezvoltare  a municipiului pentru care s-au alocat 91 de milioane.

Ad­ministraţia locală are la în­demână mai multe surse de venituri. Una dintre a­ces­tea reprezintă un excedent bu­getar de 23 de milioane, sumă rămasă nefolosită din 2014.

O altă sursă este ex­ce­dentul bugetar al anului 2015, care totalizează  21 de mi­lioane.

“Cu cele două ex­ce­dente rămase necheltuite, pentru că am reuşit să atra­gem fon­duri din alte surse, vom pu­tea acoperi imediat şi integral împrumutul ex­tern de 7 milioane de euro, con­tractat cu un an înainte de primul mandat de primar, în 2007 şi de asemenea obli­ga­ţiu­nile municipale, care sunt şi mai vechi, din 2004. Toa­te investiţiile pe care le-am făcut în ultimii aproape opt ani s-au derulat din sume primite de la gu­vern şi din fon­duri eu­ro­pe­ne. Din îm­pru­mu­tul, de a­ceastă dată intern, de la Banca Intesa SanPaolo, de la care, în 2014, am luat 22, 5 mili­oa­ne de lei, am cheltuit până acum doar 4 milioane de lei pe drumuri, branşamente gratuite la populaţie şi in­tro­ducere canalizare. În jur de 35 de milioane vor fi în­casate în acest an din im­po­zi­tele datorate de populaţie, cu doar cinci sau şase pro­cente mai mult ca anul tre­cut, sume calculate din mo­dificările din Noul Cod Fis­cal”, a precizat Francisc Bol­dea, primarul Lugojului.

Par­tea de dezvoltare cu­prin­de 106 proiecte de investiţii, din care multe vor fi o­biec­tive noi.

Planurile primăriei au ca prioritate transfor­ma­rea şi reamenajarea întregii zone dintre fosta cofetărie Liliacul şi Casa de Cultură a Sindicatelor, prin realizarea unei noi străzi între fosta Baie Comunală şi Casa de Cultură a Sindicatelor, trans­­for­marea porţiunii de drum de la intersecţia străzii N. Bălcescu cu splaiul C. Bre­diceanu şi până la Casa Ar­matei în amenajare pie­to­na­lă, remodelarea platoului din faţa Casei de Cultură a Sind­icatelor, dar şi rea­me­najarea zonei pietonale din­tre Ceasul Electric şi strada Bucegi.

Lucrări ample sunt prevăzute pe splaiul Mo­ri­lor (Piaţa Timişul- Bazar), la Hipodrom, unde se in­ten­ţio­nează amenajarea unui com­plex turistic şi de agre­ment, la piaţa Obor, de pe strada Oloşagului şi la tea­tru. În 2016 se vor relua şi fi­naliza, conform auto­ri­tă­ţi­lor locale, lucrările la ştrand şi bazinul acoperit.

Sunt pre­văzute pentru asfaltare, 34 de străzi, pe alte 28 se a­me­najează trotuare asfal­ta­te, iar pe 14 străzi se pun dale.

Tot în a­cest an, pri­mă­ria a con­fir­mat că va con­ti­nua mon­ta­rea a noi bran­şa­men­te gra­tui­te la populaţie şi se va pune în funcţiune staţia de epurare de la Jabăr, unde s-au realizat 148 de obiective de investiţii sepa­ra­te, ce ur­mea­ză să fie in­ter­co­nectate la un centru de comandă.