- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Pensia retroactivă mai poate fi plătită doar o lună

Mondial [1]Lugojenii  care încă n-au ieșit la pensie se mai pot adresa Casei de Pensii  pentru plata retroactivă a contribuției la pens­ii,   până pe 27 aprilie 2017.

În acest sens, este ne­ce­sa­ră încheierea unui con­tract de asigurare socială. A­ceastă posibilitate tem­po­ra­ră prevăzută de Legea nr. 186/2016, este  valabilă doar pentru perioadele anterioare – în limita a cinci ani –  în care cei interesați n-au fost asi­gu­rați nici în sistemul public de pensii, nici într-un alt sistem de asigurări sociale, iar plata re­troactivă a contribuției la pensii permite completarea stagiului de cotizare pentru ob­ținerea pensiilor în sis­te­mul public.

Plata se poate face pentru perioade cuprinse între data încheierii con­trac­tu­lui de asigurare socială cu casa de pensii și ultimii cinci ani anteriori acestei date, iar con­tribuția retroactivă la pen­sii se calculează în funcție de valoarea salariului minim și de cota de contribuție pentru condiții normale de muncă, valabile în lunile anterioare pentru care se face plata.

Con­tractul se încheie între persoana interesată de plata retroactivă a contribuției și casa teritorială de pensii din zona sa de reședință.

Tot­o­dată, actul poate fi încheiat și de un mandatar desemnat prin procură specială, iar do­sa­rul trebuie să cuprindă actul de identitate (plus cel al man­datarului, dacă este cazul) – original și copie, procura specială autentificată pentru mandatar și o declarație pe propria răspundere, care se completează la sediul casei de pensii.

Banii pot fi achitați în numerar, la casieria casei de pensii sau prin mandat poștal ori virament bancar.