- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Noi am fost mereu în mijlocul oamenilor, nu doar acum în perioada electorală (P)

Mondial [1]– Domnule Dobra, con­sta­tăm că PSD Timiș a pornit în forță campania elec­to­ra­lă, iar prima întâlnire cu cetățenii a fost la Lugoj
– Fără să părem lipsiți de modestie, dar într-un fel e nor­mal…și în 2012 vă a­mintiți probabil că am avut un eveniment de lansare spec­ta­culos, tot la Lugoj. Iar acum ne-a onorat cu pre­zența fostul prim-ministru, Victor Ponta, un prieten al Lugojului, alături de noi fiind și președintele Con­si­liu­lui Județean Timiș, Sorin Grindeanu, fost ministru în guvernul Ponta. Lugojul nu e doar leagănul social-de­mo­crației românești, ci și un reper la nivel național pen­tru PSD. Administrația noastră de aici, în frunte cu domnul primar Francisc Bol­dea, a început cu ade­vă­rat să modernizeze și să dez­volte orașul, după ani de stag­nare. Cred că toți lugo­je­nii – indiferent de op­țiu­ni­le lor politice – recunosc fap­tul că PSD Timiș a repus Lu­gojul pe harta mu­ni­ci­pii­lor importante din Ro­mâ­nia. Pentru mine, acum din postura de candidat pentru Parlament, este onorant să pot reprezenta municipiul nostru și vă asigur că în ur­mă­torii ani, împreună cu e­chipa de la CJ Timiș și cu cea din primărie, îmi voi a­du­ce contribuția la ridicarea standardului calității vieții pentru lugojeni.
– Am văzut că atât dum­nea­voastră, cât și ceilalți can­didați ai PSD, par­ti­ci­pați la numeroase în­tâl­niri cu cetățenii
– Noi, spre deosebire de cei care își fac campanie doar pe facebook, am fost mereu în mijlocul oamenilor, nu doar acum în perioada elec­to­rală. Sigur că există o in­tensificare a acțiunilor p­u­bli­ce în campanie, când pu­tem merge în echipă din lo­calitate în localitate pentru a le prezenta oamenilor pro­gra­mul nostru de guvernare. E un demers firesc și nor­mal, pentru că noi avem ce să discutăm cu timișenii. Cunoaștem problemele și realitățile de aici și avem și soluții pentru acestea. Pe de altă parte, programul cu ca­re partidul nostru vine în fa­ța oamenilor este unul rea­li­zabil, măsurabil, cu date și elemente concrete. Avem câ­teva materiale electorale vi­deo în care explicăm, sim­plu și direct, cum vrem să relansăm industria româ­neas­că, ce propunem pentru ca tinerii să rămână în țară, cum vrem să majorăm eta­pi­zat pensiile și să acordăm be­neficii bunicilor acestei țări, cum se poate deschide o firmă nouă…
– Am observat că ad­ver­sa­r­ii politici nu au un pro­gram pe care să îl prezinte alegătorilor,  campania lor rezumându-se doar la a a­taca verbal membrii PSD. Cum comentați?
– Nu am văzut vreo idee, vreun program din partea PNL Timiș. Din păcate, ad­ver­sarii noștri, cei de la PNL, dovedesc și acum că ră­mân adversari ai ro­mâ­ni­lor. Nu au program de gu­ver­nare, despre echipă nici nu poate fi vorba, singurul element de campanie folosit de aceștia e legat de atacul la PSD. O țară nu poate fi guvernată de partide care doar atacă, nu au viziune, nici oameni cu care să gu­ver­neze, ci doar interese de moment. Am mai spus și în perioada preelectorală că PNL Timiș a dat o palmă pe o­brazul electoratului de dreapta din județ, prin mo­dul în care a alcătuit lista de candidați. PNL are și avut în județ oameni valoroși, am fost parteneri în cadrul USL o perioadă și știu acest lucru. Sunt mulți primari li­berali care au o bună re­la­ție cu mine încă din pe­ri­oada în care am fost vicepreședinte al Consiliului Județean Ti­miș. Și acum am un contact bun cu acești oameni care mă sună și îmi spun că nu se simt deloc reprezentați de echipa județeană a PNL, de candidații lor. Îi asigur pe toți primarii, nu doar ai PNL, că noi vom reprezenta Timișul și comunitățile de aici indiferent de culoarea po­litică a primarului. Dacă vrem să ne modernizăm și să ne dezvoltăm ca județ tre­buie să fim uniți și să con­lucrăm la marile pro­iecte pe care CJT vrea să le deruleze. În concluzie, nu vreau să comentez prea mult ce fac candidații PNL pentru că nimeni nu pare interesat de aceștia. Am vă­zut multă apatie în i­ma­g­i­ni­le pe care le postează can­di­da­ții lor pe facebook, săli goa­le, foști pedeliști con­tro­versați în spatele can­di­da­ți­lor. Mă opresc aici…
– Ce indică sondajele de o­pi­nie în acest moment?
– Este evident că PSD, la fel ca și până la startul cam­pa­niei, e primul partid în toate cercetările sociologice. Noi, însă, nu suntem foarte preo­cu­pați de aceste sondaje, pentru că avem un contact zil­nic direct cu cetățenii. Oa­menii sunt barometrul du­pă care ne ghidăm. Ti­mi­șe­nii sunt oameni deschiși, ma­turi din punct de vedere po­litic și știu cine a gu­ver­nat în interesul României și cine nu. Sigur că acceptăm și critica și observațiile ve­ni­te de la cetățeni, pentru că noi suntem cei care îi vom re­prezenta în următorii pa­tru ani. La fel ca la alegerile lo­cale, eu am convingerea că timișenii vor urmări in­clu­siv cum ducem această cam­panie electorală, ce pro­puneri avem, ce pro­gram și probabil că cei mai mulți din­tre ei ne vor acorda în­cre­derea.

Publicat la comanda PSD Timis. Publicat de S.C. Redeșteptarea Press Lugoj. Cod mandatar financiar: 11160007.