Ultima oră

Modificări privind declararea şi modul de calcul al impozitelor şi taxelor

Ca urmare a adoptării Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, începând cu data de 01.01.2016 vor exista mo­dificări privind declararea și modul de calcul al im­po­zi­telor și taxelor.

În consecință înștiințăm per­soanele juridice care de­țin imobile în proprietate că au obligația ca până la 31.03.2016 să depună de­cla­rațiile pe clădiri la care vor anexa un extras de carte funciară.

Persoanele fizice care de­țin în proprietate spații ne­rezidențiale sau mixte, au obligația ca până în data de 31 martie 2016 să depună de­clarațiile pe clădiri în­so­ți­te de acte din care să re­zul­te destinația clădirii, su­pra­fața clădirii sau încăperii cu destinație nerezidențială (raport de evaluare, con­trac­te de închiriere, con­tracte de comodat, extrase de carte funciară sau altele).

Pentru clădirile rezi­den­ţiale şi clădirile-anexă, a­fla­te în proprietatea per­soa­ne­lor fizice, impozitul pe clă­diri se calculează prin a­pli­ca­rea unei cote de 0.1%, a­supra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nere­zi­den­ţiale aflate în pro­prie­ta­tea persoanelor fizice, im­po­zitul pe clădiri se cal­cu­lea­ză prin aplicarea unei co­te de 0.4% asupra valorii sta­bilite printr-un raport de e­valuare, sau valorii unei clă­diri noi construite sau do­bândite în ultimii 5 ani.

În cazul în care valoarea clă­dirii nu poate fi calculată con­form prevederilor an­te­ri­oa­re, impozitul se cal­cu­lează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii im­po­za­bile, determinate conform art. 457 din Codul Fiscal.

Pentru clădirile proprietate pu­blică sau privată a sta­tu­lui ori a unităţilor ad­mi­nis­tra­tiv-teritoriale, con­ce­sio­na­te, închiriate, date în ad­mi­nistrare ori în folosinţă, du­pă caz, oricăror entităţi, al­tele decât cele de drept pu­blic, se stabileşte taxa pe clă­diri, care reprezintă sar­cina fiscală a conce­sio­na­ri­lor, locatarilor, titularilor drep­tului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impo­zi­tu­lui pe clădiri.

Taxa pe clă­diri/terenuri se plăteşte lu­nar, până la data de 25 a lu­nii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se trans­mite dreptul de con­ce­siu­ne, închiriere, ad­mi­nis­tra­re ori folosinţă.

În cazul unui teren am­pla­sat în intravilan, înre­gis­trat în registrul agricol la ca­tegoria de folosinţă tere­nuri cu construcţii, im­po­zi­tul/taxa pe teren se sta­bi­leşte cu tariful co­res­pun­ză­tor categoriei de folosință curți-construcții.

Pentru terenul în­re­gis­trat în registrul agricol la al­tă categorie de folosinţă, pentru suprafetele de până la 400 metri pătrați, in­clu­siv, im­po­zi­tul/taxa pe teren se sta­bi­leşte cu tariful co­res­pun­ză­tor categoriei de folosință “terenuri cu con­strucții”, iar, pentru su­pra­fa­ţa care de­păşeşte 400 meti pătrați, im­po­zi­tul/taxa pe teren se sta­bi­leşte, cu tariful c­o­res­pun­ză­tor ca­te­go­­riei de folosință în­re­gis­tra­te.

Modificările prezentate se vor aplica începând cu da­ta de 1 ianuarie 2016.

În­ca­sa­rea impozitelor și taxelor va în­cepe din data de 11 ianuarie 2016.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*