Ultima oră

Mesajul preşedintelui Sorin Grindeanu pentru viitorii parlamentari de Timiş este clar: „Să nu uite niciodată că timișenii au mari așteptări de la ei, așa cum am și eu” (P)

Mondial– Domnule Grindeanu, re­cent ați lansat un apel la o campanie electorală civ­i­li­za­tă și decentă. Aveți sem­na­le că ar putea fi altfel?
– Nu în mod direct, însă dacă mă uit la disperarea unora pot să anticipez că se vor preta și la o campanie agresivă, bazată doar pe atacuri. Nu mă interesează ce fac celelalte partide, însă pen­tru sănătatea de­mo­cra­ției românești și pentru re­cre­dibilizarea Parlament­u­lui trebuie să venim cu o­fer­te de guvernare, cu dez­ba­teri bazate pe proiecte, pe pro­grame și nu pe glumițe electorale. Cel puțin în Ti­miș, aici unde avem un e­lec­torat matur, avizat și care trebuie respectat.
– Cine nu îi respectă pe ti­mi­șeni?
sg– Vedeți și dumneavoastră clar cine nu îi respectă. Am avut, săptămânile acestea, multe semnale care ne arată că PNL Timiș vrea să facă aici o campanie de tip dâm­bo­vițean. Am enumerat în con­ferința de presă recentă cel puțin două momente fla­gran­te în care administrația a fost politizată în cazul Pri­m­­ăriei Timișoara.
Pe aceas­tă cale, solicit aleșilor locali ti­mișeni, indi­ferent de par­tid, să nu folo­sească pro­iec­te­le mari ale co­munității noas­tre în sco­puri politice. Nu e doar i­mo­ral, ci și i­le­gal!
Pe de altă parte, am vă­zut că sunt folosiți minori în parodii electorale care sunt de fapt atacuri politice. Așa ceva în Timiș nu s-a mai în­tâmplat. Este aiuritor ce me­to­de de campanie folosesc pe­ne­liștii. Nu am mai văzut așa ceva…
Sper ca PNL să nu se facă de râs total aici, chiar dacă politic ar trebui să ne bucurăm că asistăm la ges­turi disperate din partea ad­ver­sarilor politici. Însă, din­colo de acestea, nu aș vrea ca cetățenii să con­si­de­re că toate partidele sunt la fel. PSD Timiș vine cu o e­chi­pă care susține pro­gra­mul nos­tru de guvernare, cu oameni pregătiți în domenii diverse și care doresc să con­tribuie la modernizarea și dez­voltarea județului nos­tru. Nu avem vedete, așa cum am spus, avem oameni res­ponsabili pe listele noas­tre!
– Ați avut o modalitate ori­gi­nală de stabilire a or­di­nii pe lista de candidați
– Nu știu dacă e originală, dar cu siguranță este de­mo­cra­tică. Am propus tuturor pri­marilor noștri, con­si­lie­ri­lor municipali și județeni să participe la o consultare pri­vind ordinea pe cele două liste, pentru Senatul Ro­mâ­niei și Camera Deputaților. Prac­tic a fost un scrutin in­tern, un act democratic la ca­re au contribuit aleșii noștri locali din județ, oa­meni cu legitimitate și cre­di­bili, deoarece au fost re­cent confirmați prin vot de comunitățile lor. Ulterior, res­pectând ordinea re­zul­ta­tă, listele finale au fost a­pro­bate de forurile statu­ta­re.
– Ce le cereți colegilor dum­neavoastră care can­di­dează acum?
– În primul rând, să țină cont de faptul că vor reprezenta în forul legislativ suprem cel mai mare și frumos ju­deț al țării. Să nu uite nicio­da­tă că timișenii au mari aș­teptări de la ei, așa cum am și eu.
Vreau ca împreună cu vii­torii parlamentari de Ti­miș să pot continua ceea ce am început în vară, mo­der­ni­zarea județului nostru. Cei care vor fi aleși, dincolo de calitățile lor umane și pro­fesionale, vor ajunge în Par­lament prin votul oa­me­ni­lor și datorită susținerii Par­tidului Social Democrat, iar colegii mei trebuie să res­pecte acest lucru.
 
Publicat la comanda PSD Timiș. Publicat de SC Redeșteptarea Press Lugoj. Cod mandatar financiar: 11160007.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

CLOSE
CLOSE