Ultima oră

Dacian Cioloş – Platforma 100 (P)

Mondial1. Susțin o Românie fără corupție

Nici o forță politică din Ro­mâ­nia nu trebuie să pună o­preliști luptei împotriva co­rup­ției, să slăbească justiția și statul de drept. Corupția în­seamnă sărăcie, corupția ne condamnă la subdez­vol­ta­re. De aceea, lupta îm­po­tri­va corupției trebuie asu­ma­tă de fiecare dintre noi, la nivel individual, cu con­știința că, în momentul în care unul dintre noi dă sau pri­mește mită, cere sau ofe­ră un drept necuvenit, de­vi­ne parte a sistemului care corupe și ucide România.

2. Susțin o Românie cu o clasă politică responsabilă

După alegerile din 11 De­cembrie 2016, România ris­că să aibă în prima linie, să fie condusă de oameni po­li­tici cercetați penal, cu con­dam­nări penale, oameni ca­re nu mai pot reprezenta vii­to­­rul. La 100 de ani de la Ma­rea Unire, România me­ri­tă o clasă politică cinstită, care să devină un model de etică și onestitate, nu de po­pulism și demagogie. Me­ri­tă un Parlament ai cărui mem­bri respectă justiția, care țin cont de nevoile și de așteptările societății, care lucrează pentru țară, nu pentru interese private.

3. Susțin o Românie guvernată cu bun simț

Mandatul scurt al actualului gu­vern a demonstrat limi­te­le schimbării în condițiile u­nui aparat administrativ o­pac, nereformat și puternic po­litizat. Ne-am aliat cu ce­t­ățenii pentru a le simplifica interacțiunea cu instituțiile sta­tului. Este nevoie de o re­for­mă profundă a ad­mi­nis­tra­ției și de crearea unui corp administrativ compe­tent, integru. Respectul pen­tru cetățeni trebuie scris în ADN-ul administrației.

4. Susțin o Românie în care fiecare muncește și este plătit cinstit

Creșterea economică să­nă­toa­să și nivelul de trai vor pu­tea fi menținute numai da­că vom crea mai multe lo­curi de muncă. Creșterile de sa­larii, de pensii sunt po­si­bi­le numai dacă există su­fi­cienți oameni care muncesc, care aduc valoare în eco­no­mie. Crearea de noi locuri de muncă trebuie să fie o­biectivul principal al gu­ver­nu­lui, preocuparea per­ma­nen­tă a decidenților politici. Românii trebuie să-și gă­seas­că de muncă nu numai la București, în Cluj sau în Ti­miș, ci și în Botoșani, Vas­lui sau Dolj.

5. Susțin o Românie fără sărăcie

A­proape jumătate din popu­la­ția țării trăiește în sărăcie. Un copil din trei aban­do­nea­ză școala. Avem unul din­tre cele mai ineficiente sis­teme de asistență socială din Europa.
În loc să fie spri­jiniți, cei mai săraci din­tre noi sunt puși pe drumuri, sunt folosiți ca masă de ma­nevră electorală. România are nevoie de un nou con­cept de incluziune socială, ba­zat pe activarea econo­mi­că a celor în nevoie. Trebuie să con­ti­nuăm reforma asis­ten­ței so­cia­le, să promovăm pa­chete de sprijin integrat pen­tru oa­menii săraci și pen­tru fa­miliile lor, care să ducă la o reală integrare în societate: lo­curi de muncă, sănătate, școa­lă pentru toți.

6. Susțin o Românie cu o economie competitivă

La aproape 100 de ani de la Marea Unire, România nu are o autostradă care să trea­că munții.
Polul sărăciei din Euro­pa este la noi și există dez­echilibre majore de dez­vol­tare între regiuni. La asta ne-au adus inconsecvența, in­capacitatea de a duce pâ­nă la capăt proiecte și de a avea abordări strategice, sis­temele arbitrare de a dis­tribui banii cu scopul de a “cumpăra” primari pentru cam­­pania electorală.

7. Susțin o Românie cu adevărat educată

În România de azi avem un sistem de educație în mare par­te decredibilizat de in­te­rese partinice și de non-va­lori, subfinanțat, un sistem în care dascălii onești sunt su­focați de hățișuri de in­te­re­se. Avem un sistem care îi exclude pe cei săraci sau pe cei din zonele rurale, în care liceele tehnice și agricole au fost neglijate, în care multe universități au devenit fa­brici de diplome. Avem ne­vo­ie să continuăm îmbu­nă­tă­ți­rea și repunerea pe fun­da­mente etice a sistemului u­niversitar, să scoatem po­li­ti­ca din școli.
Trebuie să dăm o șansă egală elevilor și profesorilor din mediul ru­ral, să recu­perăm și să dez­voltăm în­vă­ță­mântul teh­nic, agricol și învă­ță­mân­tul dual astfel î­n­cât școa­la să înțeleagă rea­li­­tă­ți­le pieței, să lucreze di­rect cu întreprinderile și să fie di­rect cuplată la eco­no­mie.

8. Susțin o Românie sănătoasă

Prea mulți medici pleacă din țară. În România nu s-au mai construit spitale noi. Ro­­mânia nu a avut în ul­ti­mii 26 de ani un plan de ex­tin­dere, de dezvoltare, de mo­dernizare a infrastruc­tu­rii spitalicești. Trebuie să creș­tem accesul și calitatea ser­viciilor medicale la sate și în orașele mici și mijlocii. Ro­mânia la 100 de ani are ne­voie de spitale noi, are ne­voie de performanță, nu nu­mai în clinicile de vârf, ci în fiecare spital obișnuit.

9. Susțin o Românie care contează în Uniunea Europeană și în NATO

Urmează vremuri tulburi pen­tru Europa. Uniunea Eu­ro­peană este în criză. Tre­buie să decidem dacă pre­fe­răm o Europă a po­pu­lis­mu­lui, a etnocentrismului și a de­magogiei sau o Europă a democrației, a toleranței și a pro­sperității. În 2019, Ro­mânia centenară va prelua Președinția Consiliului U­niunii Europene. Avem for­ța și oportunitatea să arătăm că România este un stat mem­bru puternic și să con­struim Uniunea Europeană a­lături de nucleul dur al ce­lor care doresc să țină îm­pre­ună Europa. Avem forța de a deveni ancora din Est a Europei Unite. Avem forța să rămânem cel mai de în­cre­dere partener din Europa de Est al Statelor Unite ale A­mericii.

10. Susțin o Românie a tuturor românilor

Cei mai mulți dintre rom­â­nii plecați să muncească în străinătate fac asta pentru că și-au pierdut încrederea că a­casă se poate mai bine. A­vem datoria de a le respecta de­cizia, de a-i proteja și spri­­jini acolo unde au ales sa trăiască, dar și obligația de a nu-i înstrăina de țară și de a-i încuraja să se întoarcă acasă.
România este a fie­că­ruia dintre noi, cetățenii ei, în măsura în care ne-o asu­măm, indiferent de etnia noas­­tră, de credințele noas­tre, de locul unde trăim sau muncim.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

CLOSE
CLOSE