Ultima oră

Curtea de Conturi urechează din nou Primăria Lugoj

primarie curtea de conturi

MondialCurtea de Conturi Timiș a descoperit din nou nereguli la Primăria Lugoj, după ultimul control efectuat timp de aproape, trei luni, în perioada martie – mai, la unitatea administrativă de pe Timiș.

Mai puțin grave decât cele anterioare, ele există și au fost prezentate consilierilor locali de către edilul șef Francisc Boldea, chiar în ședința ordinară a lunii iulie.

Problemele au apărut la premierile în bani acordate sportivilor performeri ai municipiului, care trebuiau și ele impozitate, la capitalul social al Meri­dia­nu­lui și Salprest-ului, care ar trebui trecut în pa­trimoniul primăriei sau la în­casarea unor impozite de la două fonduri de vânătoare.

Reprezentanților ad­mi­nis­trației locale li s-a mai re­comandat să rezolve ne­re­gu­lile fin­anciar – con­ta­bi­le sau să rea­nalizeze si­tua­ția tuturor per­soanelor fi­zi­ce și juridice, scutite de pla­ta im­pozitelor și taxelor locale.

În urma controlului din perioada 1 martie – 30 mai, când timp de trei luni a a­vut loc un audit financiar, u­nul de performanță și u­nul de reglare la Primăria Lu­goj, în principal, Curtea de Conturi recomandă tre­cerea în patrimoniu a ca­pi­ta­lului social de la Me­ri­dian și Salprest, având în ve­dere că participarea mu­ni­cipalității la aceste socie­tăți este de 100%.

De ase­me­nea, Curtea sesizează că premiile acordate unor sportivi cu merite deo­se­bi­te trebuiau impozitate și ele. Este vorba despre pre­mii­le acordate la lupte sau la volei, pentru vicecam­pi­oa­nele balcanice.

„Situația e rezolvată parțial, pentru că noi sun­tem în proces cu sportivi care acum sunt la alte cluburi din țară și nu sunt dispuși să dea acești bani înapoi”, a explicat Bol­dea.

Curtea mai aten­țio­nează că stația de epu­ra­re de la Ja­băr a fost predată in­com­plet, ca obiectiv și că au fost a­vansate sume ne­le­gal că­tre ENEL Distribuție SA (str. Panait Cerna și Car­tierul Militari), pentru care acum se cere recu­pe­ra­rea pierderilor și pe­na­li­tă­ților.

„După legislație, este per­mis să plătești ma­xi­mum 30 % din costul to­tal al lu­cră­rilor, dar există și un or­din ANRE (Ordinul 59 din 2013), care spune ca lu­cră­rile să se achite in­te­gral, ca tarif. În această dis­pu­tă, Cur­tea o consideră lu­crare și nu tarif de co­nec­ta­re, deci restul de 70% din su­mă este avansată ne­le­gal”, a precizat pentru „Re­deș­tep­ta­rea” juristul Dan Ciucu, secretar al Pri­mă­riei Lugoj.

De ase­me­nea, s-a constatat că a­nu­mi­te lucrări de izo­la­re la Gră­dinița PP5 aveau des­tinația de investiții și nu de re­pa­rații, cum le-a în­re­gis­trat au­toritatea locală.

Decizia Curții, punct cu punct

„Ni s-a recomandat apli­carea următoarelor măsuri pentru înlăturarea ne­re­gu­li­lor financiar – contabile în­registrate la unitatea ad­mi­nistrativ-teritorială Lu­goj. Unu: înregistrarea cro­no­logică și sistematică a o­pe­rațiunilor financiare de­ru­late de entitate, dar și de o­peratorii terțiari de cre­di­te; inventarierea datoriilor și creanțelor prin scrisori de confirmare, la finele e­xer­cițiului bugetar; ela­bo­ra­rea unei proceduri ope­ra­ționale – instrucțiuni că în evidența contabilă, toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data plăților cheltuielilor. A doua chestiune: rea­na­liz­a­rea sistematică a con­di­ții­lor tuturor persoanelor fi­zi­ce și juridice scutite de pla­ta impozitelor și taxelor lo­cale, extinderea con­sta­tă­ri­lor publice externe la în­treaga materie impozată, cu urmărirea încasării su­me­lor rezultate. Trei: in­ven­­tarierea operatorilor, fur­­nizorilor  de rețele de co­­municații electronice, in­­ven­tarierea bunurilor pu­­blice care fac obiectul Le­­gii 154, efectuarea de cam­panii de sesizare și in­formare a furnizorilor de rețele de comunicații, cu privire la obligațiile ce le re­vin conform Legii 154; sta­bilirea și comunicarea condițiilor de acces pe pro­prie­tatea publică a in­fra­structurilor de co­mu­ni­ca­ții; stabilirea unui formular ca­dru de acces pe pro­prie­tățile publice a furnizorilor privați de comunicații elec­tro­nice, sesizarea au­to­ri­tă­ții de specialitate, respectiv ANCOM-ul, cu privire la asi­gurarea asistenței ne­ce­sa­re”, a spus Boldea, care a a­dăugat că „miercuri, 22 iu­lie, a fost la Lugoj ANCOM-ul cu care am sta­bilit toate  măsurile ce­ru­te”.

Probleme la încasarea impozitelor: 10.000 de lei de la fondurile de vânătoare Tapia și Găvojdia

La punctul 4, se cere „sta­bi­lirea unei proceduri de lu­cru unitare, în care ar­hi­tec­tul șef, serviciul de ­im­po­zi­te și taxe să comunice re­ci­proc asupra persoanelor și valorilor materiale impoz­a­bi­le sau taxabile de pe teri­to­riul municipiului Lugoj, fă­când un punctaj asupra va­lorilor declarate de con­tribuabil și valorile taxate, impozate”.

La punctul 5: „să vă explic: acolo unde sun­tem proprietari pe ju­mă­tate din păduri și cineva a cîștigat un fond de vâ­nă­toare, noi suntem obligați să luăm impozitul. Suma care ar trebui luată este, in­clusiv cu fondurile de la Gă­vojdia și Tapia, de 10.000 lei, cu tot cu pe­na­lități”.

La punctul 6, s-a ce­rut recuperarea im­pozitelor și taxelor de la so­cie­tăți comerciale, ur­mă­ri­rea încasării acestora și o mai bună colaborarea între Serviciul taxe și impozite și arhitectul șef.

Capitalul social al „Meridian” și „Salprest” va spori patrimoniul orașului  

„La punctul 7, ni s-a cerut să trecem în patrimoniul nostru, capitalul social al Me­ridian și Salprest. Al Me­ridianului este de un mi­li­on și ceva și la Salprest e des­tul de mare, care tre­bu­iesc trecute pentru a spori a­verea orașului, pentru că participațiunea noastră este de sută la sută”, a spus edilul șef.

Alte sesizări ale curții, în număr de șase, se re­feră la probele des­co­pe­ri­te la or­donatori de cre­di­te terțiari, precum Grădi­ni­ța nr. 5. Alt punct con­si­de­rat de primar foarte im­por­tant este „recuperarea a­van­sului acordat nejus­ti­fi­cat la finele anului 2014 că­tre ENEL Distribuție S.A. și în­chiderea prejudiciului” cu termen de realizare pâ­nă la 29 februarie 2016.

„Cur­tea ne cere să ne recu­pe­răm prejudiciul, a­di­că pier­de­ri­le și pena­li­tă­țile care sunt, prntru că ENEL s-a folosit de banii noștri în perioada în care noi am a­plicat acest Ordin 59, adică noi le-am dat suma acum, lucrarea s-a făcut în timp. S-a discutat foarte serios cu Curtea de Conturi acest punct și ce ne-a im­pre­sio­nat foarte mult a fost că ei vor pro­pu­ne modificarea le­gii”, a punc­tat primarul.

„Cartoful fierbinte” cu ELBA – situația se tranșează anul viitor

Primarul a mai precizat că „în ceea ce privește pro­ce­sul cu firma ELBA, ex­per­ti­za judiciară nominalizată de reprezentantul tribu­na­lului a stabilit un pre­ju­di­ciu zero, la fel și au­to­ri­tatea locală. În prezent, am ce­rut și o expertiză ex­tra­ju­di­ciară, pentru același lu­cru”.

Recursul la Curtea de Apel va clarifica această situație controversată abia pe 29 ianuarie 2016.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

1 Comentariu on Curtea de Conturi urechează din nou Primăria Lugoj

  1. De se permite circulatia camioanelor de mare tonaj pe str.Smardan ,deoarece ieri camioanele firmei Tehnocer mergeau fara nici o problema .Ne batem joc de banii comunitatii iar pentru acest lucru ar trebuii sa instintam DNA la fel cum ar trebuii facuta o plangere referitor la executia ,receptia si plata strazii Vladimirescu deoarece nu este conform proiectului.Haide-ti sa protestam si sa nu acceptam abuzurile facute pe banii nostrii!

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE