- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Compartimentul TBC al Spitalului Municipal va fi dezinfectat pe banii norvegienilor

Mondial [1]Spitalul Municipal Lugoj va primi 18 lămpi speciale cu ul­traviolete pentru dezin­fec­ţia aerului din com­par­ti­mentele de TBC şi Pneu­mo­lo­gie ale Spitalului Mu­ni­ci­pal Lugoj.

”Procedura de a­chi­ziţie a lămpilor cu ra­dia­ţie UV a fost organizată de Programul Naţional de pre­ve­nire, supraveghere şi con­trol al tuberculozei, în ca­drul Proiectului <Îm­bu­nă­tă­ţi­rea stării de sănătate a po­pu­laţiei din România prin creşterea capacităţii de control a tuberculozei>. Pro­gramul este finanţat prin Me­canismul financiar nor­vegian 2009-2014”, ne-a de­clarat ec. Florin Voi­ches­cu, managerul Spitalului Mu­nicipal Lugoj.

Lămpile sunt destinate dezinfecţiei ae­rului din partea supe­rioa­ră a încăperii, cu fante ori­zon­tale, ce direcţionează lu­mi­na în plan orizontal şi per­mit prezenţa persoanelor în încăpere în timpul func­ţio­nării acestora.

”În total, vor fi 18 lămpi de ultra­vi­o­le­te. Dintre aces­tea, patru vor fi amplasate în dis­pen­sar, una în la­bo­ra­torul de bacteriologie, iar restul de 13 vor fi pe secţie, pe Com­partimentul de TB. Rolul a­cestor lămpi este de dez­in­fecţie şi de prevenirea trans­miterii tuberculozei de la pacienţi la personalul me­di­co-sanitar care lucrează di­rect cu aceştia. Să nu uităm că avem şi pacienţi cu chi­mio­rezistenţă, adică, la ei, me­dicamentele de tu­ber­cu­lo­ză nu mai au sensibi­li­tate pe microbul respectiv, care a devenit rezistent. ­A­vem şa­se-şapte cazuri de acest gen care, atunci când se in­ter­nează, trebuie izolaţi de res­tul pacienţilor şi care pot transmite infecţia la me­dici şi asistente”, ne-a de­cla­rat dr. Ana Raluca Gea­mănu, me­dic primar pneu­molog, coo­rdonatoarea Pro­gra­­mu­lui TBC din Spi­talul Mu­ni­ci­pal Lugoj.

Ce­re­rea acestor lămpi a fost înain­tată mi­nis­te­rului de resort acum doi ani, ca parte a u­nui program mai amplu, care cuprindea nu numai do­tarea pa­vi­lio­nu­lui TBC şi a Secţiei de pneu­mologie, ci şi reno­va­rea clădirii, refa­ce­rea ci­r­cui­telor funcţionale etc.

Deo­camdată, cererea a fost satisfăcută doar parţial, pe partea de dotare, cu cele 18 lămpi.