- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Claudiu Buciu – singurul lugojean care poate ajunge în Senatul României cu votul dumneavoastră (P)

Mondial [1]PNL vă propune, de departe, cea mai bună listă de candidaţi. Trei dintre candidaţii noştri pentru judeţul Timiş sunt oameni noi care nu au mai ocupat funcţii pe criterii politice şi nici nu au făcut politică (Marilen Pirtea – Rectorul Uni­ver­si­tăţii de Vest din Timişoara, Pavel Po­pescu – economist, Buciu Ale­xan­dru Claudiu – avocat), alături de a­ceştia fiind trei oameni cu ex­pe­rienţă politico-administrativă, oa­meni curaţi şi competenţi şi care ne vor reprezenta în cel mai eficient mod şi în viitorul Parlament (Alina Gorghiu – Preşedinta PNL, Ben Oni Ar­delean – politolog şi Liliana Oneţ – ju­rist). La nivel naţional, PNL a pro­movat pe locuri eligibile peste 100 de oameni noi în politică, oa­meni care vor pune umărul la re­for­marea Parla­men­tu­lui Ro­mâ­niei. Niciun alt partid nu a promovat oameni noi, necontaminaţi de mo­dul corupt în care se face po­litică în România. Nu vreau să com­parăm lista PNL cu listele celorlalte par­ti­de, însă vă invit să o faceţi dvs. pen­tru a vă convinge că PNL are de de­­parte cea mai bună listă de can­di­daţi eligibili, iar pe de altă parte de fap­tul că doar PNL a făcut paşi spre o reformă reală a partidului, coop­tând în rândurile sale oameni noi, ti­neri şi necontaminaţi de fosta clasă politică.

buciu [2]Estul judeţului Timiş poate fi re­rez­entat direct în Senatul României doar de candidatul PNL pentru func­ţia de Senator, Buciu Ale­xan­dru Claudiu. Singurul localnic cu şanse să ajungă în Senatul Ro­mâ­niei, este candidatul PNL, Buciu A­lexandru Claudiu. Niciun alt par­tid nu a pus pe locuri eligibile lo­cal­nici pentru a ne reprezenta în Senat. Spre exemplu, PSD l-a instalat pe domnul Covaci Dorel (făgeţean) pe locul trei pe lista de Senat, loc total neeligibil, arătând de fapt cât de mult sunt interesaţi de această zonă a judeţului.

Chiar dacă opţiunea politică pe care o aveţi este diferită cu privire la partidul pe listele căruia se re­gă­seş­te Buciu, votaţi omul care vă poate reprezenta direct în Senatul Ro­mâniei, este o chestiune de interes lo­cal major, avem deja un candidat ce ne va reprezenta în Camera De­pu­taţilor, ar fi o pierdere să nu avem şi un senator care să ne reprezinte în Senatul României. Dincolo de partidele din care facem parte sau pe care le simpatizăm, interesul local stă mai presus de orice, ar fi doar o pierdere să nu avem doi repre­zen­tanţi în Parla­mentul României. Dacă nu vom tri­mite noi un senator în Parlamentul României, sigur o vor face votanţii lui Dragnea din Te­leor­man care vor fi „invitaţi” cu mic cu mare la vot!

Nu vă irosiţi votul pentru par­ti­de­le care nu au localnici pe locuri e­ligibile, au dat dovadă că nu ne respectă, trebuie să le răspundem la fel. Oricum, aceste partide fiind pli­ne de oameni cu probleme penale pe locurile eligibile (pentru a beneficia de imunitate parlamentară), nu vor mai intra în noul parlament, pentru că Românii, dar mai ales Bănăţenii, nu mai pot fi păcăliţi.

Votaţi PNL pentru a avea un lo­cal­nic, lugojean, în Senatul României!
Locul 3 (trei) pe buletinele de vot!

Pentru Lugoj, Pentru Ti­miş, Pentru Ro­mâ­nia!

Iată proiectele pentru care voi lupta în Parl­amentul României:
În domeniul edu­ca­ţiei: crearea de centre af­ter school în Lu­goj, în oraşele şi co­mu­nele din zona de est a ju­de­ţului, inclusiv pen­tru pre­şcolari; re­des­chi­derea Liceului Agri­col de la Lugoj; în­fiin­ţa­rea de şcoli de meserii a­daptate nevoilor in­dus­trii­lor prezente deja în zo­nă; stimularea tinerilor care urmează cursurile liceelor peda­go­gi­ce, prin plata in­te­grală a costurilor cu ca­za­rea şi masa acestora de către sta­tul român.
În domeniul sănătăţii: de­ma­ra­rea procedurilor pentru construirea unui spital nou la Lugoj; mo­der­ni­zarea in­tegrală a spitalului de la Fă­get; construirea unei mi­cro­po­li­cli­nici la Nădrag; înfiinţarea de ca­bi­nete de medicina familiei (cel pu­ţin unul la 1.000 de locuitori în zo­nele rurale).
În domeniul ocupării forţei de mun­că: atragerea de noi angajatori în zona de est a judeţului, afectată grav de şomaj; atragerea de noi in­vestitori în Lugoj, unde nu există şo­maj, însă crearea unei reale con­curenţe între an­gajatori va duce la creşterea sala­rii­lor; crearea de cur­se publice per­ma­nente de transport pentru toţi na­ve­tiştii din zonă care sunt angajaţi în Lugoj, în acest mod ajutând şi an­ga­jatorii; modificarea legii pajiştilor, astfel încât, în cazul în care vor fi cereri din partea unor investitori care vor crea locuri de muncă, aceştia să poată construi pe o parte din terenurile care au această destinaţie; înfiinţarea de centre locale de colectare şi valorificare a fruc­telor de pădure şi a ciu­per­ci­lor, în zonele rurale din estul jude­ţu­lui; construcţia de locuinţe la Lugoj pentru a încerca să stabilizăm navetiştii din alte judeţe, astfel încât marii angajatori prezenţi aici să nu mai aibă cheltuieli cu transportul şi cazarea acestora.
În domeniul salarizării funcţio­na­rilor: creşterea salariilor func­ţio­narilor din administraţia pu­blică locală – niciun angajat com­pe­tent nu poate trăi bine cu ac­tua­lele salarii, toţi migrând în mediul privat, ceea ce lasă instituţiile pu­blice în imposibilitatea de a ne servi interesele în mod efi­cient; creşterea veniturilor poş­ta­şi­lor şi dotarea acestora cu e­chi­pa­men­te de pro­tec­ţie în caz de intemperii şi cu bi­ci­cle­te pentru transportul co­res­pon­denţei şi coletelor.
În domeniul sprijinirii persoa­ne­lor vârstnice: creşterea pensiilor; înfiin­ţa­rea de oficii de pensii cu program permanent la Făget şi Bu­ziaş, şi cu program redus la Nădrag; finanţarea îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în dificultate.
În domeniul sportiv şi cultural: în­fiinţarea de baze sportive pentru co­pii şi angajarea de antrenori pentru disciplinele sportive prac­ticate, in­clu­siv în mediul rural; susţinerea festi­va­lurilor care pro­movează tradiţiile lo­cale prin a­lo­cări din bugetul Mi­nis­terului Cul­tu­rii; construirea de piste de biciclete între Lugoj şi toate lo­ca­lităţile din estul judeţului în scopul dezvoltării turismului în aceste zone.
În domeniul infrastructurii: cen­tu­ra de sud a Lugojului este prio­ri­tară deoarece oraşul este tot mai su­fo­cat de traficul de tranzit; con­ti­nua­rea autostrăzii A6 ce va lega Lu­go­jul de Caransebeş şi Hercu­la­ne; mo­der­ni­za­rea drumului naţional dintre Lugoj şi Reşita; de asemenea voi solicita ca pro­prietarii din Coş­teiu şi Lugoj care nu au fost ex­pro­priaţi pentru tronsonul actual al A6, să primească despăgubiri în cel mai scurt timp posibil.

Faptul că sunt lugojean, deci om al locului, mă obligă să fac tot ce-mi va sta în putinţă să duc la îndeplinire cele asumate mai sus, dar nu numai. Dincolo de toate acestea, voi susţine reducerea numărului de parla­men­tari la 300, astfel cum poporul ro­mân a decis prin referendum şi eli­mi­narea imunităţilor parlamentare, astfel încât justiţia să nu mai poată fi blocată de gaşca de parlamentari pe­nali ce deţine în prezent majoritatea în Parlament.

Şi nu în ultimul rând, consider foarte important să îmi afirm public faptul că sunt un susţinător decla­rat al familiei tradiţionale, am o soţie minunată şi doi copii frumoşi şi să­nă­toşi, iar pentru asta îi mul­ţumesc lui Dumnezeu!

P.S. Vă rog să păstraţi acest pro­gram succint până la alegerile locale din 2020, când voi candida din nou la funcţia de primar al Lu­go­jului, pentru a putea vedea cât de mult am făcut din ceea ce mi-am propus şi câte eforturi am depus pentru îndeplinirea o­biec­ti­velor a­su­mate astăzi în faţa dumn­ea­voas­tră.
Vă aştept la vot!
Buciu Alexandru Claudiu,
Candidat la Senatul României din partea PNL Timiş
Locul 3 pe buletinele de vot

Publicat la comanda PNL Timiș. Publicat de SC Redeșteptarea Press Lugoj. Cod mandatar financiar: 11160004