- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Căminul Cultural din Răchita, reabilitare integrală cu bani europeni

Mondial [1]Căminul cultural din Ră­chi­ta va beneficia de 600.000 de euro din fonduri eu­ro­pe­ne, pentru reabilitare in­­tegrală. Proiectul, depus de admi­nis­traţia comunei Dumbrava anul trecut, a fost selectat ca şi câștigător, astfel că lu­cra­rea va fi scoa­să la licitaţie în acest an.

Reabilitarea vizează în­lo­cui­rea acoperişului, a gea­­­murilor şi uşilor, par­do­se­lii, introducerea încălzirii centrale, scenă nouă, pre­cum şi finalizarea tuturor spa­ţiilor, lăsate neterminate din anii`70, când s-a con­struit căminul.

“Prin acest proiect european, cu fonduri atrase prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Ru­rale, reuşim să finalizăm a­ceste lucrări, cât şi să do­tăm toate aceste spaţii cu mobilier. Va fi şi o bibliotecă sătească şi un club al ti­ne­re­tu­lui. Sala mare de spec­tacole va avea 250 de scaune şi mese pliabile”, ne-a declarat Ioan Ihasz, pri­marul co­munei Dum­bra­va.

Nici curtea căminului nu a fost uitată, astfel că din vechiul şopron va mai rămâne doar scheletul me­ta­lic, pe care vor fi montate panouri tip sandviş în gro­sime de 6 mm, va fi pa­vat cu gresie şi va avea în dotare o scenă profesională din aluminiu, mobilă, care va fi folosită atât pentru eveni­mentele din Răchita, cât şi la cele de pe raza co­mu­nei.

“Curtea va fi a­­co­­perită pe partea de şo­pron. Tot în curte vor fi bănci şi mese pliabile, astfel ca în cadrul evenimentelor să nu mai fie nevoie să tot transportăm acest mobilier din alte lo­curi. Apoi, în spa­tele cămi­nului va fi o ex­tindere pentru spaţiul des­ti­nat centralei, cu cazan pe lemne. Tot ce înseamnă su­pr­afaţa din jurul cămi­nu­lui va fi amenajată şi pavată cu dale, vor fi montate bănci, amenjate parcări, va exista iluminat ornamental şi vor fi plantaţi platani între cămin şi fostul magazine sătesc. Tot în cadrul proiectului, for­maţiile de dansuri vor be­­ne­­fi­cia de costume populare, pe ge­ne­raţii, port complet au­tentic şi staţii de am­pli­fi­ca­re şi pro­iectoare de lu­mini, pentru a exista toate dotările la nivel de comună. În 2014, for­ma­ţiile din satul Răchita, Dum­brava şi Bu­co­văţ au câştigat lada cu zes­tre, dar şi an de an au par­ti­cipat şi au luat locul întâi la diverse secţiuni al acestui festival”, a mai spus edilul şef.

In­vestiţia se va derula pe o perioadă de trei ani şi este prima pe noua programare europeană, 2016 – 2020. Tot pe A.F.I.R, administraţia lo­ca­lă intenţionează să rea­­biliteze şi să extindă şi Că­minul Cul­tural din Buco­văţ.

Acolo se va demola un perete între sala de spec­ta­co­le şi club, pentru  a exista mai mult spa­ţiu, va fi rea­li­zat un ves­tiar, grupuri sa­nitare, camera pentru cen­tra­la termică şi şopronul pentru lemne. Va­loa­rea pro­iec­tului este de 280.000 de euro.