Ultima oră

Bilanț al administrației Boldea (P)

MondialDragi lugojeni,

Vă mulţumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o atunci când am deschis un nou capitol al vie­ţii mele, legat de traiul nostru de zi cu zi în acest frumos o­raş, dată de la care am jurat să-mi folosesc toată pri­ce­pe­rea mea în folosul dum­nea­voastră, al lugoje­nilor.   

Atunci când am hotărât să can­­didez la funcţia de primar mi-am dat seama că, în a­ceas­tă funcţie, singura poli­ti­că pe care trebuie să o fac este politica lugojenilor şi a in­tereselor lor. Şi am avut dreptate!  Ca prio­ri­tate mi-am propus apă curată la ro­bi­nete, drumuri bune, ca­na­li­za­re fără probleme, apar­ta­men­te anvelopate energetic, şcoli moderne şi sigure, un spital fără datorii, siguranţă pe stra­dă pentru noi şi copiii noştrii.

Cred că fiecare dintre dum­neavoastră poate realiza deja că tot ceea ce am făcut şi fac, fără a avea pretenţia că voi mulţumi pe toată lumea, este în folosul nostru al tu­tu­ror şi că, anii pierduţi de dez­vol­tare ur­ba­nă a Lugojului au început să fie recuperaţi. La 11 decembrie suntem che­maţi din nou la urne pentru a ne alege reprezentanţii în fo­ru­­r­ile legislative ale tării. Este un moment foarte im­por­tant pentru noi toţi. Con­ştiinţa ne va fi pusă din nou la în­cer­care şi va trebui din nou să de­ci­d­em ce soartă vom urma îm­preună cu ţara.
Nu ar trebui să fie o de­ci­zie di­fi­cilă, mai ales acum când a­vem mai mult ca ori­când ta­bloul complet al al­ternativelor posibile realizat deja în mintea noastră. Din 1989 până azi am simţit atât guvernările de dreap­ta cât şi de stânga. Putem acum să fa­cem o analiză la rece a ceea ce poate să urmeze. Am avut cu toţii experienţa nefastă a guvernărilor pedeliste şi pe­ne­liste. Am resimţit cu toţii tă­ierile salariale, mărirea TVA-ului, închiderea şco­li­lor, des­fiin­ţarea spitalelor şi alte mă­suri luate parcă îm­po­triva noas­tră a tuturor, dar cel mai mult am simţit dispreţul, aro­gan­ţa şi infatuarea cu care am fost trataţi, alocarea dis­cre­ţio­nară a banilor din buget pen­tru îndestularea camarilei por­to­ca­lii, astăzi vopsită în albastru pe­nelist.

Ca primar, îmi dau seama ce important este să avem linişte, siguranţă, legi bune, să avem  sprijin guver­na­men­tal şi parlamentar. Motiv pen­tru care vă rog ca în ziua vo­tu­lui să mergeţi la urne şi să votaţi reprezentanţii  P.S.D. Ti­miş  la  Camera Depu­ta­ţi­lor, în frunte cu lugojeanul nos­tru Călin Do­bra, fost sub­pre­fect  de Timiş şi vic­e­pre­şe­dinte al Consiliului Ju­­de­ţean Timiş şi la Senatul Ro­­m­â­niei, unde lista este des­chi­să de Eugen Dogariu, fos­tul prefect de Timiş şi se­cre­tar de stat în Ministerul Co­mu­nica­ţii­lor. Cât mă priveşte, trebuie să vă spun că nu mă îndoiesc nici o clipă despre seriozitatea lor, de loialitatea lor pentru lu­go­jeni şi de în­tre­gul lor sprijin pe care îl vor a­cor­da pentru pro­iec­­tele mu­ni­cipalităţii.

Sunt convins că nimeni şi pentru nimic nu vă mai poate păcăli! Sper ca după după  11  decembrie să ne bucurăm îm­preună că am făcut alegerea cea mai bună!  Vă urez cu a­ceas­tă ocazie să aveţi Săr­bă­tori Fericite şi linişte alături de cei dragi!

Bilanț al administrației Boldea

Ca de fiecare dată, în preajma sfârşitului de an, ad­mi­nis­tra­ţia lugojeană se prezintă în fa­ţa cetăţenilor cu un bilanţ al ac­tivităţii.
Privind retrospectiv, nu aş dori să mă rezum doar la activitatea noastră din ul­ti­mul an.Voi sintetiza în câteva puncte cele mai importante repere cu care ne prezentăm, la ceas de bilanţ în faţa lu­go­jenilor:
1. O dată cu investiţiile unor com­panii importante recent i­naugurate, constatăm cu sa­tis­facţie că șomajul în m­u­ni­ci­piul Lugoj este practic i­ne­xis­tent. În plus, agenții eco­no­mici din oraş apelează la forţa de muncă din zonele în­ve­ci­nate, zilnic un număr de 54 de autocare aduc oameni la lucru de pe o rază de a­pro­ximativ 60 km.
 2. Am reuşit să menţinem şi pe parcursul acestui an trans­por­tul gratuit pentru lugojeni, co­pii, bătrâni şi nu numai, cu mij­loacele de transport în co­mun ale municipalităţii.
3. Faţă de un număr de 3500 de câini,pe care i-am inven­ta­riat pe teritoriul oraşului în a­nul 2008, prin măsurile pe ca­re le-am întreprins mai e­xis­tă astăzi în adăpost un nu­măr de 58 şi în cartiere încă  21 ocrotiţi de cetăţeni.
4. Întregul oraş este iluminat cu corpuri de iluminat mo­der­ne, pe toţi cei 3.055 de stâlpi, ca urmare a mo­der­ni­ză­rii iluminatului public.
5. Au fost modernizate tro­tua­rele din municipiu prin asfaltare sau dalare pe 90% din întreaga lor suprafaţă şi continuăm acest program.
 6. În cadrul programului de modernizare a străzilor am asfaltat până în prezent un nu­măr de 167 de străzi din mu­nicipiu.
7. Au fost înlocuite magis­tra­le­le de alimentare cu apă pe o lungime de 80 de km din 93  km, cât însumează întreaga reţea.
8. În urma lucrărilor de rea­bi­li­tare şi extindere a reţelei de ca­nalizare, în prezent există ca­nalizare pe 95% din stră­zi­le oraşului.
 9. Au fost realizate parcări în toate cartierele din oraş şi pro­gramul continuă.
10. Cinematograful Bela Lu­go­si, Teatrul Municipal, Mu­zeul de Istorie şi Etno­gra­fie, Casa Bredicenilor, Podul Pie­to­nal de la piaţă, Piaţa A­gro­in­dustrială Timişul, Centrul pentru copii aflaţi în situaţii de risc, Centrul de Informare şi Promovare Turistică sunt obiective, unele realizate de municipalitate de la zero, altele modernizate, dovedesc că am lucrat în folosul lu­go­je­nilor şi ne-am făcut datoria faţă de cetăţeni.
Atunci când am hotărât să candidez la funcţia de primar, mi-am propus ca singura po­litică pe care să o fac să fie po­litica cetăţeanului din Lu­goj şi a intereselor lui. Şi am avut dreptate! Acestea sunt punctele tari pe care ad­mi­nis­traţia Boldea le prezintă ce­tă­ţe­nilor, cărora le mulţumesc pentru colaborare şi susţ­in­e­re”, a declarat primarul Fran­cisc Boldea.

Publicat la comanda PSD Timiș. Publicat de SC Redeșteptarea Press Lugoj . Cod mandatar financiar: 11160007.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

CLOSE
CLOSE