Ultima oră

Anul 2016, zodie după zodie

zodiac_02Berbec – an de bun augur la serviciu
Anul 2016 promite Berbecilor nou­tăti şi satisfacţii, atât în plan intim, cât şi profesional. Este un an străbatut de un cu­rent de entuziasm, mai preg­nant până în august, când ma­rele benefic al sistemului solar-Jupiter străbate Fecioara, casa Job-ului. Iniţiativele de bun augur pot servi dacă tinzi să te achiţi conştiincios de u­ne­le responsabilităţi şi priorităţi administrative. Ideea ar fi să nu demarezi în trombă şi să te a­runci cu capul înainte, să nu ac­ționezi sau să iei decizii sub presiunea primului impuls. U­ranus se află în zodia ta, aşa că vei putea declanşa evenimente neprevăzute legate de per­so­na­li­tatea dvs. „războinică”. S-ar putea să vă hotărâţi să urmaţi o abordare complet nouă în carieră, de pildă, ca modalitate de a vă exprima independenţa recent descoperită.

zodiac_03Taur – şansa unică în viaţă
Ultimii 2 ani au fost probabil mai apăsători sau mai so­li­ci­tanţi şi trebuie să se fi lăsat cu concluzii, lecţii sau întâmplări remarcabile pentru viaţa de cuplu. Saturn nu este o planetă comodă şi-ţi poate aduce a­nu­mi­te frustrări şi restricţii. Sa­turn este un mare maestru al or­ganizării şi al strategiilor fi­nan­ciare şi-i poate ajuta pe cei în­ţe­lepţi şi răbdători să clădească a­veri durabile. Uranus se va afla tot anul în Berbec, ceea ce vă va marca într-un fel sau altul relaţia cu Cerul, conferindu-vă ingeniozitate şi creativitate, do­rința de a-i ajuta pe cei să­raci. Nota bene este că, odată cu tranzitul lui Pluto în Ca­pri­corn, beneficiaţi de şansa unică în viaţă de a ajunge la apogeul carierei conectându-vă la casa Europei.

zodiac_04Gemeni – îndepărtaţi-vă de cei care nu au suficientă profunzime!
Saturn rămâne în casa relaţiilor Gemenilor, între decembrie 2015 şi decembrie 2017. Sa­turn nu agreează frivolitatea, este responsabil de sentimente. Aşadar, se poate să te în­de­păr­tezi de cunoscuţii care nu au su­ficientă profunzime. Re­la­ţii­le de cuplu ale Gemenilor vor trece şi ele printr-un proces de a­naliză complexă. Succesul profesional al Gemenilor are de-a face cu preocupările in­te­lec­tuale, informaţia, co­mu­ni­ca­rea, scrisul, îndemânarea, dru­mu­rile şi comerţul. Apar oa­meni şi evenimente care îţi des­chid noi porţi către cu­noaş­te­re. Înveţi lucruri noi, afli in­formaţii preţioase. Sprijinit de Jupiter în familia ta şi de U­ranus prin relaţiile de prietenie, Saturn poate să-ţi scoată în cale oameni serioşi, cu care să for­mezi o echipă destoinică şi per­formantă.

zodiac_05Rac – responsabilităţi multe şi complexe
Cele mai reprezentative eve­ni­men­te ale anului 2016 vizează Job-ul. Adierea de înnoire care se simte de câţiva ani încoace, prinde putere şi se transformă într-un vânt suficient de pu­ter­nic pentru a împinge „corabia” Ra­cilor, spre noi tărâmuri ce aş­teaptă să fie explorate. As­cen­siunea Racului este certă, dar se face cu efort şi serio­zi­ta­te. Responsabilităţile sunt mul­te şi complexe. Nu este mo­mentul să „lămuriţi lucruri” fiin­dcă sunt şanse să iasă scâ­n­tei la orice confruntare, să fiţi mai abrupt în comportament de­cât înainte. Păstraţi ma­ni­festările afective la un nivel re­zonabil, minim acceptabil pen­tru dvs. şi ocupaţi-vă de ceea ce vă preocupă. Pluto stă la pân­dă în relaţia de cuplu.

zodiac_06Leu – an pozitiv, cu moral ridicat
Jupiter – supranumit şi Marele Benefic se află în Fecioară şi vă va aduce mai multi bani, no­roc, optimism şi expansiune în 2016. Ai un moral foarte ridicat şi nimic nu ţi se pare prea greu de înfăptuit. Vezi latura po­zi­ti­vă a lucrurilor, ai un simţ al u­mo­rului dezvoltat, eşti des­chis(ă) către oameni şi idei noi, iar natura ta generoasă este pusa în evidenţă. Călătoreşti mai mult, mai departe sau către des­tinaţii mai exotice decât de o­bicei. Se poate să vii în co­n­tact cu străini, cu firme mul­ti­na­ţionale sau să stabileşti re­laţii la distanţă. Saturn este o planetă a acţiunii dure şi nu ar fi de mirare ca, să se nască su­bit o relaţie sau să moară subit una sub săgeata lui Cupidon.

zodiac_07Fecioara – norocul e darnic
În 2016, bine asistat de Jupiter şi Uranus, Saturn din Săgetător poate să pună umărul la con­so­lidarea patrimoniului Fe­cioa­re­lor, la construirea, achiziţio­na­rea sau amenajarea locuinţei, e­ventual la intrarea în posesia u­nei moşteniri. Această poziţie a lui Saturn aduce însă Fecioa­re­lor şi unele responsabilităţi su­plimentare, îngrijorări sau di­fi­cultăţi legate de părinţi sau că­min. În casă domneşte o a-nu­mi­tă austeritate sau o at­mosferă de retragere ori în­singurare. Atmosfera generală se înveseleşte însă începând din august 2016, când Jupiter intră în zodia Balanţei. Cu Jupiter alături, vezi viaţa în roz şi nimic nu-ţi lipseşte – ba dim­potrivă, norocul îţi dă mai mult decât de obicei. Te eliberezi de in­grădiri şi temeri, vezi lu­crurile îndrăzneţ şi amplu, vor fi mai mulţi bani în portmoneu.

zodiac_08Balanţa – socializare, distracţii şi „vino-ncoa” la noroc
U­ranus continuă să ocupe casa re­la­ţiilor Balanţei, pro­mo­vân­du-şi aspiraţiile de înnoire, li­bertate, modernitate şi ori­gi­na­li­tate în familie. Uranus a­greea­ză uniunile bazate pe com­plicitate şi respectarea re­ci­procă a independenţei. Non-conformismul, interesele e­xo­tice şi noutatea sunt pete de cu­loare care dau bine în orice co­ne­xiune de suflet sau de a­fa­ceri. Admirabil secondat de Ju­pi­ter care va intra la tine în zo­die, Uranus îţi pregăteşte sur­prize plăcute. Sunteţi deschişi la nou, iar ofertele încep să vi­nă la dvs. Încercaţi să nu rataţi telefoanele care vă caută, căci Jupiter în casa personalităţii pro­mite Balanţelor multă so­cia­lizare, multe distracţii. E po­sibil să devii mai binevoitor şi înţelegător, empatic, putând a­junge să te substitui în mare măsură persoanelor de lângă tine.

zodiac_09Scorpionii răsuflă mai uşor – anul eliberării
Poţi să rasufli uşurat(ă): în 2016 scapi din chingile în care te-a ţinut Saturn începând din toamna lui 2012. Cu Saturn acum în Săgetător simţi un fel de eliberare, îţi creşte moralul, ai mai multă energie fizică, viaţa ţi se pare mai frumoasă, iar intenţiile tale găsesc mai u­şor drumul către împlinire. 2016 este un an excelent pentru cariera Scorpionilor. Jupiter se află în casa succesului şi a prestigiului Scorpionului opti­mi­zând relaţiile de prietenie. Este o poziţie generatoare de şan­se şi oportunităţi, care con­duc la avansare, expansiune, o­noruri şi succes. Sondaţi cu atenţie intenţiile colegilor dvs, care au planuri mari sau care ţes intrigi împotriva şefilor, pentru a înţelege unde este bine să vă situaţi.

zodiac_10Săgetători – cu prudenţa şi răbdarea treceţi anul!
Instalarea lui Saturn în Să­ge­tă­tor este, neîndoielnic, cel mai important eveniment al anului 2016. Numit şi „Marele Ma­le­fic”, Saturn poate să aducă pe­simism, neîncredere, inhibiţie, însingurare, scăderea re­zis­ten­ţei fizice, limitarea gradelor de libertate, boală, obstacole, în­târzieri. Prin urmare, cei 2 ani cât Saturn va sta în Săgetător (2016-2017) pot fi marcaţi de frustrări şi restricţii. Dar Saturn are şi o foarte preţioasă latură constructivă, asociată cu în­ţe­lepciunea, profunzimea, se­rio­zi­ta­tea, perfecţionismul, trăi­ni­cia, prudenţa şi răbdarea. Cu Sa­turn, poţi să clădeşti lucruri so­lide, să atingi un grad mai înalt de maturitate şi în­ţe­lep­ciune, să-ţi întelegi mai bine ne­voile autentice, să-ţi or­ga­ni­zezi şi să-ţi ancorezi mai bine via­ţa. Jupiter optimizează însă re­laţiile cu prietenii.

zodiac_11Capricorn – beneficii finaciare în prima parte a anului
Aflat în Capricorn de ceva vreme, Pluto continuă să-ţi insufle ambiţii şi exigenţe şi te îndeamnă să te concentrezi cu multă atenţie asupra lucrurilor pe care le întreprinzi. Emoţiile rămân intense, iar atitudinea tinde să fie oarecum radicală. Pri­ma parte a anului, până în au­gust 2016, este generoasă cu Ca­pricornii sub aspect fi­nan­ciar: câştigurile cresc, merită să lu­crezi prin avantaje şi be­ne­fi­cii în casa Europei. A doua ju­mă­tate a lui 2016 te favo­ri­zea­ză la un mod mai general şi-ţi deschide orizonturi largi, so­cio-profesionale. Fii însă cu o­chii pe sănătate, fiindcă acum se pot însinua pe tăcute boli noi sau se pot croniciza unele vechi, Saturn te orientează spre cei aflaţi în dificultate!

zodiac_12Vărsător – în aşteptarea oportunităţilor, gândiţi pe termen lung
Saturn părăseşte casa carierei Văr­sătorului, semnalând în­che­ie­rea unei lungi etape (de peste doi ani) încărcate de res­pon­sa­bi­lităţi, limitative şi adesea frustrante, dar care, pentru Văr­sătorii hotărâţi să facă trea­bă, trebuie să fi adus o con­so­li­dare a poziţiei şi obţinerea unor rezultate cu efect pe termen lung. Scăpată de influenţele sa­turniene, cariera Vărsătorului se relaxează. Vor mai fi unele lu­cruri de pus la punct în toam­nă, când Jupiter intră în zona ca­rierei, şi aduce multiple o­por­tunităţi. Veştile frumoase pentru Vărsători vin în 2016 tot din­spre Jupiter, care în prima par­te a anului favorizează dra­gos­­tea şi mariajul, iar în ex­ten­so, relaţiile, inclusiv de cola­bo­ra­re sau de afaceri.

zodiac_01Peşti – forţă în atingerea obiectivelor
2016 este un an important pen­tru viaţa profesională a Peş­ti­lor. Trigonul pe care îl face Sa­turn, aflat în casa carierei Peş­ti­lor, cu Uranus, aflat în casa ba­nilor Peştilor, este excelent pentru structurare, organizare, concretizare. Trigonul Saturn-Uranus îţi accentuează de­ter­mi­narea şi-ţi dă multă forţă în lupta pentru atingerea ţelurilor. In prima parte a anului 2016 Jupiter aduce Peştilor veşti îmbucurătoare pentru dragoste, căsnicie şi parteneriate diverse. Pe de altă parte, Jupiter se va afla în casa muncii Peştilor din august 2016, ceea ce te face să lucrezi cu spor şi cu tragere de inimă, aduce ocazii favorabile dezvoltării profesionale şi o răsplată generoasă a efor­tu­rilor.Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


CLOSE
CLOSE